םיבתוכ םימסרופמ

 

ןינ'גב ד"בח דיסח לש המחלמ ןמוי
דורב םחנמ :םשר

,חספ דעומה-לוח תבש לילב 8 וצב סייוג ,ד"בח-רפכמ ד"בח דיסח ,ריאמ ימר ר"סר
.ןינ'גב םיטילפה הנחמב – רתויב השקה המיחלה דקומב ולש הגולפה םע אצמנו
ה"עב תויוחתפתהה לע ונתוא ןכדעיו ,וילע םירבועש םיעוריאהמ תצקמ ללוגמ אוה
םיאבה םימיב םג

חספ דעומה-לוח תבש ליל

.הנוכשב 'רכז-םולש'ב בוט-לזמ דיגהל אצויו ,החפשמה קיחב תבש תדועס םייסמ ינא
:ינובשח לע םיחדבתמ םירבחהמ המכ .וסיוג רבכש םיבשות לע םירבדמ ןחלושה ביבס
םנמא .הנומש וצב ארקאש יתיפיצ אל ,תמאה ."ךל וארק אל הנה ,יברק התאש תרמא"
.'אפקומ' בשחנ ינא ןכלו ,41 ליג תא יתרבע רבכ לבא ,תיברק ר"יח תדיחיל ךייש ינא
תורישמ ונאצי רבכש ,דודגה 'יקיתו' ונתויה תדבוע תא ונגגח תועובש המכ ינפל קר
.ליעפ םיאולימ

יל היה םנוקיתכ םינמזב .ןגראתהל הסנמ ינא .הנומש וצ .תלדב םיקפוד .ברעב 11:30
רזופמו קרופמ לוכה וישכע .תידיימ הצפקהל שורדה דויצה לכ םע ןכומ ןדימי'צ
.טירפל טירפ ףסוא ינאו ץמאמל תופרטצמ תונבהו השיאה .תיבב תינוש תומוקמב
ריאמ 'ר לע רופיסב רכזנ ינא .ןיליפתה תא תחקל םא טבלתמ ינא והשלכ בלשב
ינאו ,גורתאהו בלולה תא ומע חקלו ,םירופיכה-םוי םצעב סייוגש ,ל"ז ןמיירפ
.קיתל ןיליפתה תא סינכמ

ליחתמש ,סובוטואב ןושארה ינא .םידליל םולשל ףפונמ ,סובוטואל הלוע ינא .תוצח
אל .גהנה תוגהנתה תא חבשל ןייצל ינוצרב .הביבסה יבושייב ךורא בוביס וישכע
.םיסייוגמ ףסאו הלילה ךשמב בבותסה סובוטואה .יל דובכ ךותמ ,ןשיע אלו וידר קילדה

,העתפהב יילע תחנ רבדה ,לוכה תולככ .יידמל ףופש היה יחור-בצמש תודוהל יילע
ךשמב סובוטואב םילוטלטל ד"בח-רפכב המוסקה תבשה תוולשמ יתרבע תחא-תבבו
תא יתיאר .זוגא תרייסמ ןיצק היירפצב סובוטואל הלע רקוב תונפל 3:00-ב .הלילה
.חוכה לכב םילבחמב תוכהלו סנכיהל ץרמ אלמ ,ותוא וסייגש חמשו ץא רוחבה
ינאשכ ,תושיחנו זוע יתאלמתה ינא םגו ,יחור-בצמ תא תחאב הניש הזה רוחבה
לעו ,יידליו יתשא לע ,יתיב לע יפוגב ןגהל יקלחב הלפנש תוכזה לע רהרהמ
.ולוכ לארשי-םע

.ןטק אל ןגלב היה .ונלש ח"מיה ןכוש םש ,רפוע הנחמל ונעגה רקובב 6:00 העשב
.תירחש תליפת לע בושחל יתלחתה םייתניב .בר ןמז וחקל םילכה תנכהו דויצה רותיא
,תוגורס תופיכ – םיגוסה לכמ םש ויה .שיא םייתאמכ ופסאתה רבכ תסנכה-תיבב
.םידיסח ,םידרפס ,םידרח

הרומש הצמ יל שי םא לאש אוה .הבושתב רזוח רוחב יילא שגינ הליפתה ףוסב
.לומתאמ םולכ לכא אל ןכלו ,תאזכ הצמ אלא לכוא וניא יכ ,רפיס אוה .די-תדובע
יד התייה הריוואה .יהשלכ תבש תדועס ונרתליאו הצמהמ ונלכא ,שודיק יתישע
,השישל בא םש יתשגפ .תובדנתהה חור תא תוארל בלה תא םמחמ היה הז .תממורמ
.הלעמו ומכשמ ןיצק ,ונלש פ"מה ,רנטסרג השמ ן"סר תא שוגפל יתחמש .סייגתהו אבש

חספ דעומה-לוחד 'ג ,ןסינב י"ח ,א םוי

יאבצ ןקתמב ןומיא םירבוע ךכ ךרוצלו ,ןינ'גל םילוע ונחנאש ונל ועידוה רקובב
לע םיליגרת תרדסו םינומיאה תא ונלחתהו םירהצה תועשב סיסבל ונעגה .ןופצב
.יונב חטשב המיחל

חספ דעומה-לוחד 'ד ,ןסינב ט"י ,ב םוי

ונסנכנשכ ,82 תנשמ םתיא רבכ ינא .הגולפה ילייח ןקז ה'רבחה לצא הנוכמ ינא
תוטישה לכ תא םיריכמ ,ןונבל תא ורבע רבכש ,יליג ינב .ןודיצ תא שובכל ןונבלל
תוליהבהמ .ינויח דויצב דייטצהל התיבה ץופקל רושיא פ"מהמ ונשקיב ןכל .הפ-לעב
םולכ יתלכא אל םג ,הזמ ץוח .םיינויח םירבד הברה יתחקל אל תבש לילב סויגה לש
.והשמ לוכאל התיבה אובל יתיצר .חספה ללגב ,סיסבב

.התיבה יתאצי .רקובב תרחמל רוזחלו ברע תונפל 5:30-ב תאצל ונל רשיא פ"מה
,(םירבדה םושיר תעש דע הנורחאה) המח החורא יתלכא .10:00-ב ךרעב יתעגה
.דואמ קוחר יל הארנ וישכעש רבד .הטימ לע הניש תועש המכ יתספתו

חספ-לש-יעיבש ברע ,ןסינב 'כ ,ג םוי

דקפמה .ןינ'גל האיציה תארקל תונורחאה תונכהה ךותל ,סיסבל ונבש רקובב 7:00-ב
הכרעה התייה אלש ררבתמ דבעידב .םיכלוה ונחנאש המ תארקל ךירדת ונל ןתנ
.הב ונלקתנש תודגנתהה תמצוע לש הנוכנ

שמוחה תא יתחתפ .דודיעו קוזיח תולימ המכ רמול ךרוצ יתשגרה .חתמ דמע ריוואב
אל פ"מה .בל-ךרומ ילב ,תושיחנב םחליהל ךרוצה לע םירבדמה םיקוספ המכ יתארקו
.םילייחה חור תא קזחאו דוע רבדאש שקיבו יתרמאש תורופסה םילימב קפתסה
ןוחצינב הנומא ךותמ תאצל ךירצ ברקל םיאצוישכש ,ם"במרה ירבד סיסב לע יתרביד
.ונמע ךלוה 'ה יכ ,ששח אלבו

תחתמ ונדמע גחה תסינכ םע .םייתד לש הלודג יד הצובק ונייה .ףחוס םשג דרי ברעב
ונישע ךכ-רחא .היצביטומ תחיש ונל ןתנ דודגה לש ברה .גח לש תיברע ללפתהל סנפ
.גח תדועס ןיעמ יתישע ךכו ,תוצמו ןיי ויה יל .ש"מגנה לע שודיק

םידבכ םירופחד ,םיש"מגנ ,םיקנט הללכש ,הדבכו הלודג הריישב ונאצי הז לכ רחא
,הנחמה תא וניצח .רקובה תועשב ןינ'גב םיטילפה הנחמל ונעגה .םינוש בכר-ילכ דועו
לק תויהל ךלוה לוכהש הארנ היה הרואכל .תחא היירי ףא התרונ אל .טקש היה לוכהו
םילימה תא רכוז ינא .המל ונעדי אלש ףא ,ריוואב תוחיתמ ונשגרה לבא ,טושפו
,ייחב םיעצבמ הברה לע יתדקיפ .יאבצ עצבמ הז .קוחצ אל הז" .פ"מה לש תונורחאה
."ילש רתויב ירגתאה עצבמה הז לבא

חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ ,ד םוי

התייה העשה .ךרדל ואצי תוחוכהו ,ןורחא ךירדת ןתנ פ"מה .דעיה יתאפב סכרל ונעגה
םואתפ .תירחש ללפתהלו תילטב ףטעתהל ידכ תויונפ תוקד המכ יתלצינ .רקובב 11:30
הזש ררבתה המ-ןמז ירחא ."עגפנ דוקדוק" :רשקב קעוצ םירשקה דחא תא עמוש ינא
.ותקרב רשי עגפש ,ףלצ לש ירימ עגפנ אוה .ד"יה רנטסרג השמ ,ונלש 'דוקדוק'ה
.השק עוצפ אוהשכ ,ותוא הניפ קוסמו ותוא וצליח תפות שא תחתו המוצע שפנ-תוריסמב

.םילייח ינש דוע ועצפנ םג ליבקמב .המיענ אל דואמ הריווא הררתשה םימחולה ברקב
דוקיפה תא םימ"מה תשולשו ונלש פ"מסה וחקל עגר ותואב .השק התייה השגרהה
.רבשמ תעשב תפומל וגהנתה םה ,יתעדל .ללכה ןמ תאצוי הרוצב הגולפה תא וגיהנהו

רמאו דודגה לש שילשה יילא אב םואתפ .שודיק יתישעו הליפתה תא דבכ בלב יתמייס
תא דימ יתנבה .דלי אל ינא .םיישיאה ויצפח תא תשקבמ רנטסרג לש ותחפשמש
.דחוימב תישיא ילו ,ונלוכל הארונ התייה המולהמה .רבדה תועמשמ

קזחתהל םיבייח .ךודכד לש תושוחתל םוקמ ןיאו המחלמב ונחנא .יתתשעתה דימ לבא
טעמ תא יתאצוה .םילייח םישולשכ יביבס ופסאתה ברע תונפל .םירבחה תא קזחלו
,'חישמ תדועס' םיכרוע תאזה העשבש ,ה'רבחל יתרמאו ,ןיי קובקבו יל וראשנש תוצמה
דחא שיא ויה וליאכ ,הבושתה האב םלוכ יפמ .הבורקה הלואגב הנומאה תא קזחל ידכ
סנ ונל הרקו ןייהמו תוצמהמ םלוכל יתקליח ."חישמה תא קר םיכירצ ונחנא וישכע" –
.שיא םישולשל וקיפסה ןייהו תוצמה – ןמשה ךפ

חספ-גח ורסא ,ןסינב ב"כ ,ה םוי

,הדוקנל הדוקנמ תוחוכ תלבוהב יתקסע ינא .הזע המיחל הנחמב הלהנתה םויה לכ ךשמב
הלבחה ינעטממ רהזיהל םיעדוי םא ,ןגומ תיסחי התא ,ש"מגנב התא דוע לכ .ש"מגנב
םיסנמשכ וא הצוחה שארה תא םיאיצומש עגרב הליחתמ היעבה .ורזיפ םילבחמהש
.תיבל תיבמ רובעל

.םמוקמ תא רתאל דואמ השק היהו ,תונגומו תורתסומ תודמעב םיפלצ ומקמתה הנחמב
יכ ,דואמ השק היה רבדה לבא ,יריה תורוקמ לע עיבצהל ונתיאמ ושקיב םיטסיקנטה
הדלפ עבוכ ליחשה אוה – יוסינ השע םילייחה דחא .דקוממו קייודמ דואמ ירי ורי םה
.יריהמ עבוכה עגפנ דימו ,הצוחה ותוא איצוהו לקמ לע

תוחוכ יזוכיר דיל דבאתהל תונווכתמ םילבחמ תוילוחש ,תוארתה ונל ורסמנ ךכ ךותב
.םייניע עבשב רתוי דוע רומשל ונתוא בייח רבדה .ל"הצ לש

ריבעהל גאדיש יתשקיבו ,גינק בקעיל ,ד"בח-רפכל יתרשקתה .לכואה ונל רמגנ םייתניב
הווילש ,פ"סרה םע יתמאית .התו הפק םג יתשקיב .םירפו'צ ,תוינמחל ,שודיקל ןיי ונילא
קית םע תבשה תארקל רזח ןכא אוהו .לכואה תא ומע איביש ,היוולל עסנ כ"חאו עוצפ
.תבשה תא רובעל ונל רשפאש ,לכוא אלמ

ןסינב ג"כ ,ישיש םוי

ךרעב הליפתה תא יתמייס .תירחש ללפתהל יתלחתהו ,הרימש לש תרמשמ יתמייס
.ןיליפת חינהל שקיבו היינשה הגולפה לש ה'רבחהמ דחא יילא אב םואתפ .7:00-ב
וליחתה ,ובריס דימתש ה'רבח .רות רצונ ןיליפתה דילו ,הגולפה לכ העיגה ויתובקעב
.הרק המ יתנבה אל .חינהל

תוחוכה ךותב היה אוה .ד"יה יבערש ןניע לש עזעזמה ותומ לע רפיס םילייחה דחא זאו
תילטב ףטעתה ,הטקש הניפ ספת ןניעו תיב רהטל םייס חוכה .הנחמה לע וטלתשהש
ךות לא ןולחל דעבמ תוריל הסינ יניטסלפ ףלצ .תירחש ללפתהו דמעו ןיליפת חינהו
תינלטק העיגפ עגפו ונוויכ תא הניש ,ןולחה גרוסב עגפ דחא רודכ ,לזמה עורל .תיבה
לכ ואב ,ןיליפת חינמ ודועב גרהנ םרבחש הדבועה םע תוהדזה תואכ .יבערש ןניעב
.ןיליפת חינהל םה םג ושקיבו יילא וירבח

ןסינב ד"כ ,שדוק-תבש

יתרמא .רהה ילופישב ,הדשב םקמתהלו תאצל ונלש תווצל ורוה ברע תונפל ישיש םויב
הבכרוה ותיצחמ ,בגאש ,הליפתל ןיינמ רצונ רהמ-שיח .ןיינמ ןגראנ ואוב ,ה'רבחל
הדשב "הלכ תארקל ידוד הכל" תרימא לש השגרהה תא ראתל השק .םייתד-אל םילייחמ
.רתויב זעה המיחלה דקומ ךותב ,חותפה

זאו ןייה לע שדקאש דע וניתמה ה'רבחה לכש ןייצל שי .שודיק יתישע תבש תלבק ירחא
,תוינמחלה תוכזב היה לכוא םגו ,תממורמ דואמ הריווא התייה .הדשב תבש תדועס ונישע
.תוינבגע המכו ,ףולה ,הנוטה

.םיעבש ויה רבכ ה'רבחה לבא ,םח לכוא םעו תשומחת םע הקפסא העיגה הז ירחא םייתעש
.תיב רחא תיב המיחלה תמדקתמ םיטילפה הנחמב דועב ,םוקמ ותואב ונראשנ תבשה םוי לכ
םתיא יתדמלו םילייחה תא ונזכיר ,תבש יאצומל תבש לש החנמ תליפת ןיב ,ברע תונפל
.תובא יקרפ

םייסל ידכ ,םוקמל עיגהש דחוימ חוכ םע הריבח לש תבכרומ המישמל ונאצי תבשה יאצומב
ההובג תונריע תשרדנ הבש ,תנכוסמו השק הלועפ וז .םיטילפה הנחמ לע תוטלתשהה תא
.ועגפיי אל םימחולהש ידכ

הנחמ ךותמ ורזח ונלש ה'רבחה .יתוא םיריעמ 4:00-ב .תוצח רחא 2:00 העשב ןושיל יתכלה
.םימלשו םיאירב ה'רבחה לכ תא שוגפל הרידא החמש התייה .והשמ לוכאל וצרו םיטילפה
.לוכה רמוא הז לבא ,םילימ ילב ,םכשה לע החיפט וא די תציחל קר .םירוביד ויה אל טעמכ
הראשנ קוידב ."הלדבה יתישע אל דוע ?ןיי ךל שי" :יתוא לאש ,יתד רוחב ,ילע בושייהמ ןיצק
.לכואב ועגנ ה'רבחה זא קרו הלדבה השע רוחבה .ןיי סוכ יל

תחלקמ לע וליפא .הלילב הניש תועש 3-4 םינשי ונחנא הלאה םימיה לכ ךשמב יכ ןייצל שי
.רבדל המ ןיא םידגב תפלחה וא

ןסינב ה"כ ,א םוי

.ןיליפת חינהל שקיב ידיל רבעש ימ לכ .םירחא סוניכ יחטשל רובעל הדוקפ ונלביק רקובב
רוחב הז .שארה לעמ שממ ול וקרש םירודכ השולש .למוגה ךרבל ךיא לאשו רוחב יילא אב
ועריאש םיסינה לע ה"בקל תודוהל הצור אוהש רמאו אב וישכעו ,רבעב ןיליפת חינה אלש
.הנחמב ךותב ול

תושבייתהמ ולבס ונלש םירבח ינש .ה'רבחה לצא האלפנה תובדנתהה חור תא תוארל שגרמ
ועדיש ףא ,המיחלל רוזחל ברק שממ ולהינ םה .יוניפל םתוא חלש אפורו והש ובש תיבב
.תפותה ךותל םיסנכנ םהש

ויתועשב לארשי-םע תא ןאכ םיאור .הפ םלוכ וישכעו םתוא וניאר אל םינומיאבש ה'רבח ויה
.ךפהה תא קוידב םיאור ןאכ .תרחא הטנלפמ וליאכ םה תונברס לע םירובידה לכ .תופי רתויה

םירסומו םיענכנ תורשעב םישומח .תמייתסמו תכלוה הנחמה לע תוטלתשהה ברעה תועשב
תרחמה םוי ךשמבו רקובה דעש ןימאמ ינא לבא ,תודגנתה יסיכ המכ שי ןיידע .םקשנ תא
.הלא םינורחא תודגנתה יסיכ םג לסחנו הנחמה רוהיט תא םייסל ה"עב חילצנ