םיבתוכ םימסרופמ

 

הכלהכ קט-ייה
21.11.00 ץראה - ןלוג המריבא :תאמ

תויגולונכט חותיפב החמתמה ,TTR תרבח
תויטאריפ תוקתעה ינפמ הנגהל תוילטיגיד
תאצמנ ,הקיסומו הנכות ירוטילקתו םור יד יס לש
.אבס רפכ לש היישעתה רוזאב לודג אל דרשמב
,הלש ל"כנמהו הרבחה ר"וי חוויד שדוח ינפל
החילצה ולש הרבחה יכ ,רייאקוט (השמ) קראמ
.DVD יטרס לע הנגהל ןושאר סופיט בא חתפל
תוינמה תמישרב רחסיהל הרבחה הלחה שדוח ינפל
ךרעוה הלש קושה יוושו ,ק"דסאנב תונטקה
.ןוילימ 150-ל קניז אוה עובשה .רלוד ןוילימ 84-ב

קדצ ןיעמ TTR לש הקוסיע םוחתב תוארל רשפא
עורגה םשורה תא ןקתל היושע איהש ןוויכמ יטאופ
הליבומכ םלועב רוציל החילצה לארשיש
דחוימש המ לבא .תויטאריפה תוקתעהה םוחתב
.התוא םילהנמה םישנאה לש םייפוא אקווד אוה הב

תובישי רגוב ,43 ןב ידרח אוה רייאקוט השמ
הלע אוה .NYU-ב םיבשחמ תמגמו רימו ירתיא
םיחטשבש ידרחה בושייב ררוגתה ,'85-ב לארשיל
תריש רייאקוט .הוקת חתפל םשמ רבעו ,לאונמע
.ידרחה ל"חנב תרשמ ונבו ,'ב בלש תרגסמב ל"הצב
תושידח תויגולונכט שפיח ,הרבחה תא םיקהשכ
דקמתהו ימואלניבה קושל אצייל רשפאש
זא הקיסעה הרבחה .החטבא תויגולונכטב
.םיחתפמו הנכות יסדנהמ 35
םידבועה רפסמו תבחרתמ תוליעפה םייתניב
ינלבקל הדובע תקפסמ הרבחה לבא ,םצמטצמ
.םיטעמ אל הנשמ

,שילוס ךורב ר"ד ,חותיפה להנמ
יזר'ג וינב "סטייט" תבישיב דמל
תטיסרבינואב למשח תסדנהב ישילש ראות םייסו
.ןמציו ןוכמב דבע '84 דע '74-מ .היבמולוק
רוכבה ונב ,'ב בלש תרגסמב תריש אוה םג
,חנצומה ל"חנב ינשה ,םינחתותב תרשמ
שילוס .בורקב סייגתהל דמוע ישילשהו
.לאונמעב םיררוגתמ ותחפשמו

לש ריעצה לועפתה ל"כנמ ,ץינורק לאונמע
תבישיב םש דמלו לואירטנומב דלונ ,הרבחה
תריש ,הנביד םרכ תבישיב דמל הלעש רחאל .זלעט
תטיסרבינואב םיטפשמב ןושאר ראות םייסו ל"הצב
תטיסרבינואב םיקסע להנימב ינש ראותו ןליא רב
,הננערב ותחפשמ םע ררוגתמ ץינורק .ב"הראב קרוי
דבלמ .תידרחה ךוניחה תכרעמב םידמול וידליו
,םידבוע העבש דוע הרבחב םיקסעומ םתשולש
.םידרח השימח םהמ

םניא וירבחו אוהש ,רובס רייאקוט
רקיעב ,ב"הראב גוהנכ ,"םינרדומ םיסקודותרוא"
םתוניינעתהו הבחרה תיללכה םתלכשה ףרחש ינפמ
לארשיב הרבחו הלכלכ לש תויגוסב תצרמנה
םידומצ אלא ,"םייללכ" םניא םהלש יאנפה ייוליב
רשפאש ,םינימאמ םה תאז םע .הכלהל בטיה
רשפתהל ילב םיאלמ םיינרדומ םייח תויחל
םלועבש םיענכושמ םה ,הזמ רתויו ,הכלהה לע
אוה הבישיב דומילה .לכה תושעל םילוכי םה יקסעה
.ול םימיאתמ םיטעמ קר לבא ,םהיניעב ןוילע ךרע
ןורקיעה ,ללכבו ,דובעל םיכירצ םירחאה
םתעדל אוה לארשיב גוהנה "הבישי וא אבצ"
.הדובעב בלתשהל םיבוטו םיברמ ענומה תוויע

ןפוד יאצוי םניא שילוסו ץינורק ,רייאקוט
.תוינוליח םייניעב תואריהל םייושע םהש יפכ
חווידש ,"גנירה דר" ,קט-ייה יניינעל תעה בתכ
קט-ייהה תחירפ לע הבחרהב םידחא םישדוח ינפל
.היישעתב םידרחל םידומע השולש דחיי ,לארשיב
עיצמ אוהש םושמ םג םידרחל םסוק קט-ייהה
םידומילל תועירפמ ןניאש תוחונ הדובע תועש
תוחתפתהל תורשפאו ןיוצמ רכש ,הבישיב
.םייללכ םידומילל קקדזהל ילב תיעוצקמ
םיידרחה באה יתב ףלא 80 ךותמ שילשב
םיבושח םינבר ,ישיא בשחמב םישמתשמ
,לשמל) ןיינעל תועגונה תוקיספ םימסרפמ
הרפהכ תויטאריפ תוקתעה רידגמה הכלה קספ
םישנו םירבג יפלא ,("בונגת אל" לש הרומח
חותיפלו תונכתל םידחוימ םיסרוקב םידמול
קרב ינב תייריעו ,היישעתב םיבלתשמו
רוזא תיינבל םנוד 300 הנורחאב התצקה
.בא יתב יפלא המכ דוע סנרפיש ,קט-ייה

,ידרח לש שדח םגד םיעיצמ קט-ייהב םידרחה
םייטנטילימ םינקסעל דוע קקדזי אלש
לוהינל טרפלה לאומש כ"ח ומכ םיירזגמו
.ב"הראבו הפוריאב ומכ דקפתיו ,וייח
הזה רוביצה ברקב ל"הצל סויגה ירועיש םג
ןוידה תסנכל רזח לומתא ,הנהו .הגרדהב ולעי
ירוחב לש תורישה תייחד ןיינעב להובמה
תא ץימחהל םיכ"חה םילולע בושו ,הבישיה
,לט תדעו לש ,בושחה לבא ,קוחדה גשיהה
.הדובעב בלתשהל םידרח םיריעצל רשפאמה
תייחד לש ףיעסה תא קר רשאל הלולע תסנכה
,הזמ עורג ,וא ,לט קוח תא סמסמלו תורישה
("בצמה לגרל") וישכע אקוודש שקעתהל
.וסייגתי םידרחה לכ

קט-ייהה יל"כנמ םג ,הרקיש המ הז םא
הרבחהו ,םהינבר ירוחאמ ורצבתי םידרחה
םיניינועמ הב םיקזחה תוחוכהש ,תידרחה
ייחב התובלתשהל םורתלו ינועהמ הצלחל
בוש דעצת ,לארשיב הלכלכהו קשמה
דחיב םתא :ןכ אקווד ?ארונ אל .רוחאל
.ולוכ רוביצהו קשמה רוחאל וררגיי

21.11.00 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ