םיבתוכ םימסרופמ

 

?אבצל םיסייגתמ אל םידרחה המל
ץיברוה םחורי :תאמ
jermy@macam98.ac.il
תידרח הרבסהל זכרמה "ףונמ" רתאב םסרופ


,םירחא תאו םמצע תא םילאוש םידרחה ןמ טעמ אל םגו ינוליח לכ
ידרח/ינוליח חוכיו לכב טעמכ ?םידרחה וסייגתי אל תמאב עודמ
ונושלב תוכהל ינוליח הצרי וב םוקמ לכב טעמכ .וזה הלאשה תלאשנ
."אבצל וכל" רמאי םידרחה תא

הילפא תשוחתל םרוג ,תרשמ וניאש ימ ןיבל תרשמה ןיב הזה לדבהה
.בוטיקה תא ןיצקמו ,םינוליחה לצא הפירח

רבדב המ ,אבצב תרשל םהידימלתל רמול םינברל תורשפא ןיא תמאב םאה
?רדסה תובישיב םידמולה

.םלש רפס אלמל אלב הבתכל ןתינ אל טעמכו .הכוראו הקומע תמלשומה הבושתה
וניאש ימו ,הליחתכלמ תאז עדוי הרותה דומיל תובישח תא שיגרמו ןיבמה
אשונב תודוקנ המכל סחייתהל הסננ ,םוקמ לכמ .םירבסה ול וליעוי אל ןיבמ
אלש םיבר םנשי םתסה ןמ .הבש םילפאה םידדצה ןמ המכ ריאהלו ,הז שיגר
תוחפל וניבי יכ הוקת ילוכ ךא ,ןאכ םיאצמנה םינועיטהמ קלח םע ומיכסי
הלוכו ,הנעמל הברה בירקמ הב גהונהש ,םייח ךרד אלא תוטמתשה וז ןיאש
. . . רוד רודמ ונל הרוסמה הכלהה יפ לעו תינרות היגולואידיא יפ לע תבתכומ

תעד תא קר ףקשמ הז רמאמ םג ,רתאבש םירמאמה לכב ומכ יכ ,בוש ןאכ שיגדנ
.יהשלכ הדע וא ,גוח ,בר וא ,יהלשכ הגלפמ לש תימשר העד גצימ אלו ובתוכ
.ןאכ בתכנש המ םע ומיכסי אלש ידרחהו יתדה בוחרב םיבר םנשי ןתסה ןמ

הקידצמ תודהיה יכ חיכונ :םיוסמ רדסב תכלל הסננ ,בכרומ ךכ לכ אשונהש ןויכ
תלבגהל (הז בלשב אל תוחפל) םוקמ ןיא תודהיה יפלו .סויגה םוקמב דומילה תא
תובישי תמגוד רדסההמ הצורמ ידרחה רוביצה ןיא עודמ ריבסנ .םיררחתשמה רפסמ
הרותה ידמול יכו ריחמה תא םלשל בייח ינוליחה קר אל יכ חיכוהל הסננו ,.רדסהה
ונא ןאכ .וז םתנומא רובע דאמ רקי ריחמ םימלשמה םיקלא ודנמוק תניחב םה
תנבה םע .ןונבלב וגרהי םינוליח קר המל תולאושה תוהמא ,השק עטקל םיעיגמ
.הטישה תא השעמל ונרבסה ,הז לכ

םירושיא םילצנמה םתוא לא .םידיחיל תכלל לכונ ,הטישה תא ונרבסהש רחאל קר
םיטמתשמו םידרח םיטמתשמ ןיב הושנ .תורשה ןמ טמתשהל ידכ םירחא וא םייאופר
םיאור ןיא עודמ .אבצב יטרפ םדאכ ידרחה תא דיחפמ המ ריבסנו .םיינוליח
דומילל ילככ אבצה תא םילצנמו ,יברק אל ,רגובמ ליגב םיסייגתמה םידרח
.ילמינימ ןוכיס ךות ,עוצקמ

=============

סויגה םוקמב דומילה תא הקידצמ תודהיה םאה

תווצמ תיישעלו דומילל וייח תא שידקי םעהמ קלחש ךכ לע היונב תודהיה
םירצמ דובעשב דוע .םלועב וייח יאנת רופישב הברה עיקשהל אלב דבלב
,תודימריפה תא ומיקהו השק ןינב תדובעב ודבע םידוהי אוביר םישש רשאכ
םימכסה לש םפקתמ ,וז הדובעמ רוטפל םהמ םיפלא תורשע המכ וכז
םירשואמ .הערפל ונבר השמ ןיב ומקרנש םירחא וא הלאכ םיינויצילאוק
.הדובעהו הרותה לע םירצמב ובשיש ,יול טבש ינב ויה הלא

(לרוג יפ לע) ץראה לש הקולחה התשענ רבכ תחטבומה ץרא לארשי וסנכנש ינפל
תיבב םידבוע ויה יול טבש ינב ,"הלחנו קלח יולל היהי אל" רמאנ זא רבכו
.תונברוק ובירקה אלא ,לארשי ץראב קלח ולבק אלו ,שדקמה

. . . ותרשל םשה תא דובעל לדבוה יול" :עבוק לבויו הטימש תוכלה ףוסב ם"במרה
אלו ןילחונ אלו ,לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אל ,םלועה יכרדמ ולדבוה ךכיפל
שיא לכ אלא דבלב יול טבש אלו . . . םשה ליח ןה אלא ןפוג חכב ןמצעל ןיכוז
ותרשל םשה ינפל דומעל לדבהל ותוא וחור הבדנ רשא םלועה יאב לכמ שיאו
ידימלת יכ תעבוק ארתב אבב תכסמב ארמגה ."..שדקתנ הז ירה . . . ודבעלו
.תורוד ךשמב וגהנ ךכו .תוינוחטיב תואצוה רובע םולשתב םיבייח םניא םימכח

יפמ ונבר השמל הרוסמה הרותהו תודהיה תעד יפ לע ,תינורקע ,רמוא יוה
בייח וניא ,תווצמ םויקלו הרות דומילל ומצע שידקמה ,ומצע ה"בקה
(םירצמב יול) הדובעב םא ,םהילע תולטומה תולטמהמ קלחב םעה ראש םע ףתתשהל
.(ארתב אבב) תוינוחטיב תואצוה םולשתב םאו (ם"במר) אבצל סויגב םא

אוה םירצמב הדובעהמ רוטפה ילבקמ זוחא יכ הילא בל םישל יאדכש הדוקנ
לומ הבישיה ירוחב רפסמל ךרעב ליבקמ ,(12 ךותמ דחא טבש)זוחא הנומשכ
.םיתרשמה

=============

םיררחתשמה רפסמ תלבגה

.םיתשב םיעוט ,סויגמ םיררחתשמה רפסמ תא ליבגהלו ביצקהל שיש םינעוטה ולא
,הז רודב וסייגתיש םידרחה ינבמ הובג זוחא קפס אלל יכ ,תירקיעהו תחאה
.םידרח ויהי אל רבכ םהש הטושפה הביסהמ ,םרות עיגהב רורחש ושקבי אל רבכ
יכרע לע תוחפ תודיפקמכ תונבה תואצוי ימואל תורשב םג יכ חיכומ ןויסינה
תעמשמה תא ררופיש ךותיה רוכ אבצה ומכ ןיא .םתורש ינפל רשאמ תודהיה
תועובש ךשמ דדומתיש םדאב רוביג ןיאו ,תווצמב םויקל השורדה תימצעה
.ךכמ עפשוי אלו ,המודכו ,תינוליח הפש ,ינוליח יווה לומ םינשו םישדח

םיעיגמ םייתרוסמו םייתד םילייח יפלא תורשע :הרמה תמאה תא עדוי לייח לכ
,תברועמ הכירב ,םינודעומ ,עונלוק) הפירח תיתד-יטנא ,תינוליח הביבסל אבצב
רסוחב תובר לקתנ יתדה לייחה (דועו םיעונצ אל םיעפומ ,הבעות תונומת ,באפ
.תישיא ךכ לע דיעהל לוכי רבעב ל"הצ לייחכ ינאו .םייתדה ויכרצב תובשחתה
ןוכמ - רקחמ ח"וד .תדה תביזעל לארשיב רתויב לודגה לעפמה אוה ל"הצ :הדבוע
ודירוה םייתדה םילייחהמ 33% יכ הלגמ ךוניחה דרשמ תנמזהב "דלוס הטיירנה"
,אבצב ןיליפת חינהל וקיספה םייתדה םילייחהמ 44.2% .תורישה ךלהמב הפיכה תא
יפלא הדוקפב בייחמ ,ל"הצ .יאבצה תורישה ךלהמב תבשב עוסנל ולחה םהמ 12% ו
,(ךוניח תורדס תרגסמב) םיימלסומ םידגסמבו תוירצונ תויסנכב רקבל םילייח
ונמחלנ הרובעש הקיתעה תידוהיה תשרומה תא ריכהל םילייחל רשפאמ וניא אוה
.םימייק ןיידע ונא התוכזבו םינש יפלא


וא השלשב ,דחא רודב אל םא ףא ,תובישיה לכ רוזיפ לע ןיידע ןכ םא חוכיוה
.תורוד העברא

היה םירצמב יול טבש םג .ליעל ואבוהש תואתכמסאה לע תתתשומ הינשה הנעטה
וניא םויה םידרחה זוחא ,(רשע םינש ךותמ דחא טבש) ,םעהמ םיזוחא הנומשכ
.ךכ לע הלוע


=============

רדסהה תובישי


עגונב תוגורסה תופיכה ילעב ןיבל םידרחה ןיב תקולחמה תא ןיבהל ידכב
.הנידמה לע טביהה לכל עגונב םתקולחמ תא ריכהל שי ,רדסהה תובישיל

,תינוליחה טבמה תדוקנל ץוחמ ,הכ דעו ,הנידמה םוק ךרד ,רופלב תרהצה זאמ
,(םתוברתו םהייח תוכיא רופישו) היבשות לע הנגהב םכתסמ הנידמה דיקפת הב
:לארשי תנידמ לע תולכתסהל תוטיש יתש תומייק

.וארוב תדובעב םדאה לש ודועיי רקיע תא האורה תיתדה טבמה תדוקנ .1
םידבכמ םה ,"ונתלואג תחימצ תישאר" תא הנידמב ואר יחרזמה תעונת ינבר
ץוחמ - והז םרובע ןכש םינוליחהמ רתוי (םימעפל) היקוחו היתודסומ תא
.יקולא ינחור וצ - ינידמה וצל

קלח הניאש העונת וא תונגראתה לארשי תנידמב האורה ידרחה רוביצה .2
יקוחש ומכ םתוא םיבייחמ היקוח םהיניעב אליממו ,חטבומה הלואגה ךילהתמ
בויח םע דדומתהל לוכי וניאש בויח :רמולכ ,יטירבה תא םיבייחמ הילגנא
.הרותה יקוח לש יקולא

,הרותה דומיל ןובשח לע אבצב תרשי יחרזמה רבח .הרורבו הטושפ האצותהו
ךילהתמ קלח הוהמו ,יקולא ינרות בויח םייקמ אוה ךכב םג ותעדל ןכש
תורשה ויניעב ןכש ,אבצה לע הרותה דומיל תא ףידעי ידרחה .הלואגה
.ינידמ ינוליח בוח אוה

=============

ריחמה תא םלשל ךירצ ינוליחה םאה


יכ ןיבהל לכונ ,הילע הווטצנ ידרחהש ךרדה וז םנמא יכ הנבהל ונעגה םא
רתומ ידרחה .אוה ךופהנ ,ידרחה תנומא ריחמ תא םלשמ ינוליחה ןיא
ומכ םייסיסב םירבד דומיל לע ,תורשב תולולכה תובטהה לכ לע ןיעדויב
םילייחש עוצקמ ומכו ,תורגב ומכ ,ןוכית לש המרב הקיטמתמו תילגנא
לחה ,אבצב םשכרל ןתינש םינוש תועוצקמ ומכ ,םניח םידמול םיררחושמ
תויוכז לע רתוומ אוה .סיט וא םיבשחמ תונכתב הלכו בכר תואנוכמב
.המודכו תואתנכשמ תלבקב אבצ יאצויל שיש תודחוימ

,ישיאה רושימב וייח לכ דאמ הברה ידרחה םלשמ תווצמה םויק רובע
,ןיליפת ,תיציצ) תווצמה רובע לעופב םולשתהמ דבל .ילכלכהו ,יתחפשמה
לדגמ ,תונטקה תואנהה בורמ ידרחה רזנתמ (דועו גורתאו בלול ,תוזוזמ
רשכה ילעב יוליב תומוקמל קר עסונו ,םידלי תובורמ תוחפשמ ותרוכשמב
,חרוככ תאז השוע וניא ידרחה ,(?שי הלאכ המכ) תבש םיללחמ םניאש
הב הריעז הדוקנ הנשי םא ךא .הב ןימאמ אוהו הב רחבש םייחה ךרד וז
ריחמה תא םלשמ ינא" :הילע םיטע דימ חיוורמ אוה יכ והשימל המדנ
."ךליבשב

םא השעי אבצל וסויג ,רתוי וא תוחפ העובק תרגסמב יחו לדג ינוליחה
וירוגמ ריחמ תא םלשמ אוה וסויגב .אל םא ןיבו הנידמב םידרח ורוגי
.רחא דחא ףא ירוגמ ריחמ תא אל ,וזה ץראב

וסיגתי וליאש רמול ןוכנ הז היהי אל םדא חוכ ףדועמ לבוס אבצהש ןויכ
וחיורי םינעוטה ,אוהש תומכ ראשי לטנה .סייגתמה לעמ לטנה לקי םידרחה
."היהי אל ךל םג" :(םתניחבמ ילוא בושח) דחא רבד

=============

םיקלא ודנמוק


םיתרשמה הלאכ שיו ,ימיה ודנמוקב םיתרשמה הלאכ שי .ל"הצב תובר תוליח
,הירקב םיחבט שיו ןונבלב םייברק שי ,(חטש בתככ אקווד ואלו) ל"הצ ילגב
.םורתל ולש תלוכיהו תונכומה תדימלו ,(וירשקל) ,וירושיכל םאתהב דחא לכ

םירהל םיאב ךרוצה תעשבו ,תורשמ רוטפ וא רורחש םילבקמ םהינימל םינמוא
.המודכו ינויח דיקפת ילעב םיחרזאב םג םיבשחתמ .םילייחל לארומה תא
,ךפהל .יתנש םיאולימ תורשל ותוחילש ץראמ רזח אל לוסנוק וא רירגש ףא
לכ ,ךכ לע לבוק וניא שיא .רתויב םיחונ םיאנתמ םינהנ ל"וחב םידבועה
,חרוכ אלא לאידיא וניא יאבצב תורשבש ישוקהש ןיבמ ודוקדקב לכשש ימ
.הברדא ,רתוי החונ הרוצב םתוא אלמל ןתינש םידיקפת םנשי םאו

ןוכיסבו קשנ תזיחאב אקווד אטבתהל בייח וניא ל"הצב תורשה ,רמוא יוה
םגו .היבשותו הנידמה ןוחטב ןעמל תישיא תוחונ לש הברקהב אלא ,םייח
.תוביסנל םאתהב אלא דימת אל הז

המחלמ לכב .םייתרוסמכ םמצע לע וריהצה לארשי יבשותמ זוחא המכו םיעבש
םייתדה םהירבחמ ושקב םינוליח םילייח יכ הדבועה הניוצ דימת התרקש
יל ולפנ םואתפ לבא יתד יתייה אל םלועמ") .ללפתהלו ןיליפת חינהל
.("הפמ יתוא איצות םיקולא - הפב םילימה

הנידמה יחרזאל לארומה תא םימירמ הבישיה ירוחב ,םינמוא ומכ תוחפה לכל
םירירגשכ םישמשמ הבישיה ירוחב .תושקה תועשב ,םינימאמהו םייתרוסמה
.םוקמ לכב אצמנ לבא םימשב ובשומש הז לצא ,הקוחר ץראב

רבסהל ךרוצ ןיא תיתדה טבמה תדוקנמ ןכש .תינוליח טבמ תדוקנמ םג ,תאז
.ךכ ידי לע תקפוסמה הנגהלו הרות דומילל ףילחת ןיא ירהש הז

יבתכמ וא ,הירקה חבטמ יחבטמ תויוכז לולשל דחא ףא תעד לע הלעי אל
.ינלוגלו ודנמוקל תיסחי הלד םתמורתש ףא .(םיסנמ םכתא הארנ) ל"הצ ילג
לעב לכ .תויברק תודיחי יאצויל רתוי ההובג אתנכשמל העצה התלעוה אל
הניחבמ הרותה ידמול תובישח .תויוכז םתואל יאכז רגוח סקנפ
.חבט לכ ומכ תוחפה לכל תקפסמו הלודג ,תיתד אל - תיחרזא

,םיסימ םלשמ וניא יכ ,שדוחב ח"ש 17,000 חיורמ ידרחה יכ ןימאמש ימ ,בגא)
יתלשממ דרשמ הזיאב יל רפסלו EMail ילא חולשל ןמזומ ,ולא ןיעמ תויוטש וא
.(םיחורב ותיא קלחתהל חיטבמ ינא ,הפיכ ךמס לע הסנכה סממ רוטפ םילבקמ

=============

ןונבלב םיגרהנ םינוליח קר המל


,הלוכש םא םע חכוותהל ונחוכב ןיאש יאדו :רמול שי הז עטקל המדקהכ
םילפונל דובכהמ המינה אלמכ דירוהל ונתנווכב ןיא .תישגר הניחבמ קר ולו
לע םירבד דימעהל םוקמ שי ,תאז םע .םילוכשה םירוהל הכימתהו הכרעההמו
יניצ שומיש ןיבל ,יתימא באכ ןיב לידבהלו ,תונוכנ תויצרופורפבו םקויד
.םינוש םיסרטניאל הז באכב רעוכמו

תויחה תוחפשמהמ דחא לכמ ענומ המ ?ןונבלב םילייח םילפונ םצעב עודמ
בוטה עפש לא יתרבחה חתמהמו היצלפניאהמ ,רורטהמ טלמיהל לארשיב םויכ
הלוע אוה םא ףא) יתדלומ תאז ;רמאי (טעמכ) דחא לכ ?הפוריאבו ב"הראב
הילע רתוא אל .הנש םייפלא יתובא ומלח הילע ץראהו יצרא תאז ,(שדח
.ייח ריחמב םג

,המ רבד תרומת םייח לע רותיו לש תועמשמה המ ;לאשנו ךישמנ םא
תואצות תא האור ךניאו עדוי ךניא תומה רחאל ירה .היהיש לככ בושח
םנשי יכ ,ונל רבסוי ?(שפנה תוראשהב ןימאמ וניאש ינוליחכ) השעמה
רבדה תועמשמ המ רק בישחתב ריבסהל ןתינ אלש ףאש ,םילענ םיכרע
. . . םוקמ לכמ ,םנעמל בירקהל

תמ ,לצאנ המ רבד רובע וייח תא בירקמה םדאה :תורחא םילימב
תרוצ ."ןתינש רתויב תלצאנה הרוצב" (ןונגסה לע ונל חלוסי)
תיראש תא הנעמל בירקהל יאדכש ,ךכ ידכ דע איה תלצאנ וז תומ
.ךכמ עמתשמה לכ לע ,ריעצ םדאל ורתונש םייחה

הקידצמ תיתדה הבשחמה ךרד ;םנמא .תינוליחה הבישחה ךרד ןאכ דע
רתוויו ,סייגתיש יתד םדא ךא .םימעפ הברהב שפנ תוריסמ איה םג
ךשמ "ןתינש רתויב העורגה הרוצב יח" אוהש ירה תווצמב ותדפקה לע
הרוצב תמ"ש ירה ותריטפבו תורובגל ועיגהב םגו סויגה רחאל וייח לכ
."רתויב תרעוכמה

לביקו םייח תונש תורשע המכ דיספה ,לייחכ גרהנה :רסמה תא דדחנ
.אבה םלועב רכש לע רבדל אלש .ונממ הלעמל ןיאש לצאנ השעמ םתרומת
,םינש תואמ וא תורשע לע רבודמ אל .ח צ נ דיספמ הלאשב רזוחה
.םידראילימ ינוילימ לע רבודמ

:אבה בלשל ןאכמו

וניאש ימ וב .בושח סייגתמ לכ וב בצמב התייה לארשי תנידמ וליא
ירעשב דחא שיאכ בצינ םעה לכ וב .הנידמה ןוחטיבב םגופ סייגתמ
התייה ונלומ הנעטהש ירה ."םיטמתשמ" םידרח תצובק קרו ם"וקבה
,הבישיה ירוחב םג וסייגתה ולאכ םיבצמ ויהש תופוקתב) .הנוכנ
,םדא חוכ ףדועמ לבוס אבצה םויכ ה"עב (דועו רורחשה תמחלמב
א"ת ןופצמ (יקוח הנאת הלע אלל ףא שממ םיטמתשמ) םיטמתשמה
תובישיה ידימלת לכ רשאמ רתוי םיבר תויפאיה תוצובקה ראשמו
םתאו ןונבלב םיגרהנ ונלייח" לש הנעטהש םרוג הז בצמ ,וידחי
ךכ לעו .אדירג תישגר הנעט וז ,תינויגה הנעט הניא "םיטמתשמ
.ידרחה דצל ףדוע הריאשמ דוע ילואו ,תקפסמ ל"נה הבושתה

ירוחב לש הרותה דומיל תוכזבש הנעטב םייתניב ונעגנ אל :בל םיש
לע תלבוקמ הניאו ןכתיש םושמ תאז .ןונבלב תוחפ םיגרהנ הבישיה
ןוצר רסוח םושמ םאו ,הנומא רסוח םושמ םא ,ינוליחה רוביצה לכ
."םיטמתשמ"ה תנעט תא םהידימ טומשל

=============

םיידרח םיטמתשמו םיינוליח םיטמתשמ ןיב


,ןונבלב תורשה יברוסמ ,ביבא לת ןופצ יטמתשמ תלאשב ונעגנ רבכ םאו
.םיילוש רעונו םיממוסמ

וילע םירסוא ומלוע תשיפתו ותנבה" יכ םצעב רמוא ןונבלב תורש ברסמ
יתנבה" :ידרחה רמואש םילימ םתוא תא רמוא אוה םצעב ."תורשה תא
אוהש ןויכ היצמיטיגל רתוי לבקמ אוהש אלא ," . . . ימלוע תשיפתו
:בל םיש ,הז עטקל תמכסה םא ."הכושח" תד וזיא םשב אלו תוברתה םשב אב
וא ינעזג עמשנ אל ."הכושח תד םשב אלו תוברתה םשב אב אוה" :טפשמה
ותוכז ,םיווש םדאה ינב לכ ירה ?תינוציק הרוצב יטרקומד יטנא תוחפל
?ןכ אל ?ויתופקשה רובע תויוכז םתוא תא לבקל דחא לכ לש

ךא .תונוש תופוקתל ורסאנו וטפשנ ןונבלב תורשה יברוסמ ,ןוכנ ,ןכ
םדיב היה וליא .םלוה יקוח יוסיכל וגאד אלש ינפמ קר הז ,וניניב
.םיטמתשמ םהל אורקל זיעמ היהש ץראב דחא היה אל הז יוסיכ

=============

אבצב ידרחה תא דיחפמ המ


.הזכ היה אל םלועמ השעמל "םחול חכ" קר תויהל לדח ןמזמ אבצה
תומרה לכמו ,םיגוסהו םיגוחה לכמ םירענל ךותיה רוכ אוה אבצה
רטשמב םהילע רגוס ,תורגבתהה ליגב םירענ חקול אוהשכ .תובכשהו
ינולימ יוושב תונוכמו םדא ייח םהידיב דיקפמ ,דחוימב ינדפק
.תוירחא ילעב םירבגכ םתוא איצומו ,םירלוד

עיקשמ ףסונב .וייחמ םינש שלש עיקשמ אבצב תרשמה עצוממה ינוליחה
ינוחמצ םג .חנ הז ןיאו ,טעמ הז ןיא .הנשב םוי םיעברא דע שדוחכ אוה
,ולא ןיעמ םירבד לע אבצב רתוול ץלאנש ימ לכ וא רשב אבצב לוכאל ץלאיש
.םייכרע םניאש תונורקע וא .האנהו ,ףסכ לש םיחנומב ראשנ ןיידע לכה

םש םידבאמו "בוט תיבמ" אבצל םיעיגמה הלאכ םנשיש רורב .םלעתנ אל
םא "דויצ תמלשה" ידי לע םא .ולדג םהילעש םייכרעה תונורקעהמ קלח
האמ" לש המרמ ודרי אל ולא לכ םג ךא .םירחא םיוליג ינימ לכ ידי לע
קלח ודיספי רתויה לכל .םיתחשומו םיעשופ לש המרל "תודימ רהוט זוחא
."םתומימת"מ

אבצה לש ךותיהה רוכ תא רובעיש ידרחה ,(תוידרח) תוידוהי םייניעב
דיספי ךא ,"תודימ רהוט זוחא האמ" ינוליחה לצא רדגומש המכ אציו
םירוסא תוארמב לכתסהל אלש לע ,תבש לע הדפקהה תא ,ותנומא תא
.העבש וילע תבשל שיש ירה ,(לוספ ךכב האור וניא ינוליחהש)

,אבצה אליממו ,הב האגתי ךוניח ןיצק לכש תוגהנתהה :םירבדה תא ןיצקנ
תילכתב הלוספ איה ,הלאכל וילייח תא ךופהל ץמאמ לכ השעי ,ףוגכ
.תוידרח םייניעב

,"תודימ רהוט זוחא האמ"ל ךופהי אל סייגתמה ידרחהש ששחה תא ףיסונ םא
.םייואמו תוקושת תובשחמו תוואת ול םג ,םדו רשבמ לכה ךסב יושע אוה םג
. . . לודגה דחפה המ ןיבהל לכונ

תידרח הרבסהל זכרמה "ףונמ" רתאב םסרופ