םיבתוכ םימסרופמ

 

ןויוושה םשב תינוליח הייפכ
ץראה ןותע - 04.07.00 - םיק הנח תאמ

םושמ תחא םעפ :םיימעפ םיאנוש םידרחה תא
םושמ היינש םעפ ,אבצל םיסייגתמ םניא םהש
:תוילגעמב רבודמש איה היעבה .םידבוע םניא םהש
םינש ךשמב ענמש הז אוה תורישמ רוטפה
סיוגי אלש ידכ .הדובעה קושב בלתשהל םידרחהמ
.הדובעל תאצלמ ענמיהל הבישיה דימלת ץלאנ
םימטושש הלא םג .לדבתהל וצר םידרחה קר אל
ףסוי לש רבשה תאירק .םהמ לדבתהל וצר םתוא
רושיא יכ הנעטה הרקיעש - עובשה דיפל (ימוט)
- "םימע ינש" לארשיב רוציי תסנכב לט תדעו תוצלמה
םידוהיה ומכ ,םידרח-אלהו םידרחה .תכחוגמ איה
.הז םע הז םלועמ ויח אל ,םילארשיה-םיברעהו
םנוצרמ הזמ הז לדבתהל ורחב םידרח-אלהו םידרחה
םגו ,םינוליח םמצע תא םירידגמה הלא .ישפוחה
,קוריה וקה ךותב םיררוגתמה תיתדה תונויצה ישנא
אל ,אבצב אל - םידרח םישגופ םניאש טעמכ
,בר קפס .םהירוגמ םוקמב אלו םתדובע םוקמב
היה תמאב םידרחה תא סייגל םויה ארוקש ימ לכ םא
םהל ךומסב רוגל ,הגולפ התואב םתא תרשל הצור
.םתא דובעל וא
,תילארשיה תויתכלממה לש דכלמה קבדה ,ל"הצ םג
וב ותריש אל :"םעה אבצ" היה אל םלועמ
םתונכל גוהנ היהש ימו ,םידרח ,םילארשי-םיברע
ואצמנ אלש ינועה תונוכש יבשות - "םיר"פד"
וללה תוצובקה שולשש הדבועה .תורישל םייואר
תיזח םויה דע ומיקה אלו וז םע וז תוכסכוסמ
אבצה וליאכ הילשאה תא הריבגמ תפתושמ תיטילופ
תוצובקה ןיב ,ןורחאה ילוא ,דכלמ םרוג אוה
,הזכ היה אל םלועמ אבצה .הרבחב תונושה
ברקמ 12%-כ '99-ב .םעפ יאמ תוחפ דוע אוה םויהו
.אבצה ינותנ יפ לע ,וסייגתה אל םידרח-אלה
לש תוררועתהה עסמב יטסינורכנא והשמ שי ,ןכ םא
תשקבמה ,הילצרהו ןורשה תמרמ םיריעצ תרובח
סונאל ןוצרה .םידמב םידרחה תא שיבלהל
םע םישגנתמ התנומאו הייח חרואש ,המלש הייסולכוא
תילארשיה הרבחה הבש הפוקתב ,יאבצה םייחה חרוא
יתלב קר אל אוה םעפ יאמ תסיוגמ תוחפ איה
תויתימאה תויעבהמ קתונמ לכ םדוק אוה ,יטרקומד
.הרבחה לש
הבש ,"םדל םד ןיב הילפא" האשילקה אלה
םידרחהש םתשירדו ,"תוררועתה" תעונת יריעצ םישמתשמ
ןויווש םיחנומה םע תורדתסמ ןניא "לטנב ואשיי"
.היטרקומדו
תוכירצ תיתימא היטרקומדב םיחרזא לש םהיתויוכז
םתלוכי לש האצות - םהיתובוחו ,תוטלחומ תויהל
.םמלוע תפקשה לשו תיסיפה ,תילכלכה
:םיינשהמ דחא הרקיש ךירצ ותרשי םידרחהש ידכ
,ךכמ עמתשמה לכ לע ,םהייח חרוא לע ורתווי םהש
.םהל םיאתהל לכויש ךכ ומצע תא הנשי אבצהש וא
היינשהו ,תיטרקומד הנניא הנושארה תורשפאה
.תיאדכ הניא
םניאש הלא תא .למגתל ךירצ אבצל םיסייגתמה תא
שי - הנומא וא ןופצמ ימעטמ סייגתהל םיצור
ימואל תוריש םהל עיצהל וא ,םשפנל בוזעל
ינב תורגוב תושועש ימואלה תורישה .החוור תודסומב
תונב לש תורישהמ רתוי הברה םרות אביקע
לש הפקה בוברעב םייתנש תולבמה ,תובר תוינוליח
.חרוכ אלא ,ךרע תויהל ךירצ וניא אבצל סויג .דקפמה
"תוררועתה עסמ" ךורעל הצור והשימ םא
חטשל תונפל לכוי אוה ,ןויווש לש המסיסה תחת
תוחפ ילוא הילצרהו ןורשה תמר יריעצש
הנידמב יתרבחו ילכלכ ןויוושל קבאמ :וב םיניינעתמ
סמ תמלשמ הניא הייסולכואהמ תיצחמ הבש
,קיצמה ןויווש יאה חנומ הפ .יד תרכתשמ הניאש םושמ
ותוא לקהל רשפא יאש ,רתויב רסיימה
:תלדבתמה תידרחה הרבחל שיש רזעה ילכ תועצמאב
.תידדהה הרזעהו תוירדילוסה