םיבתוכ םימסרופמ

 

איבלה טבש םה םידרחה

םה םידרחה .רבכ תרכומ יתעד" :שטפוק ליג
.שדוקב שמשל קר םדיקפת ,"איבלה טבש"
םהש המ תושעל וכישמיש ,םתוא וסייגי אלש רמוא ינא
דסממ ךירצ ונלש הנידמב .םהלש דיקפתה הז יכ םישוע
םלוכש - ימואל תוריש ונתיש יאוולה .םיקפסמ םה הז תאו יתד
.וזה הנידמב תיתובדנתה חור וארי ללכב
לומגת תתל ךירצ .םייקה בצמה תלבקב אצמנ ןורתפה לבא
,אלמ תוריש תריש ןכש ימל המודכו םידומיל
,םתאירקב םיקדוצ בערה יתבוש כ"הסב
."םידרחה סויגב אצמנ אל ןורתפה - רזוח ינא לבא