םיבתוכ םימסרופמ

 

הפ שבתשה לודג והשמ
ןיבול לאינד :תאמ

םיאולימ תונש 23 םייסמ ,םיאולימב ןרס-ברו אפור ,ןיבול לאינד ר"ד
לש הרוש טרפמ אוה ישיא גולונומב .דגבנש םדא לש השוחתב םייברק
םיכרעל אבצה לש ותובייוחמ תא לודג קפסב םידימעמה םיעוריאו תויווח
השובה וליפא .וב ונימאהש םיאולימה ישנאל רקיעבו ,םייעוצקמו םיירסומ
2001 - 1977 ,םיאולימ ייחמ תונומת .התמ

8-ו םינש 44 יל ואלמ לומתא ,2001 סראמ
תוריש יתמייס םידחא םיעגר ינפל .םישדוח
שיבכב עסונ ינא .וחירי רוזאב םיאולימ
לע עמוש ינא וידרב .םילשוריל הלועה
אבצה .קבאמל םיקינמיאולימ לש תויונגראתה
תויברקה תודיחיב 40 ליג דע תוריש שרוד
קיתב .םוי 40-ל תיתנשה הסכמה תכראהו
םילייח תורשע המכ לש םיכמסמ ילא דומצה
הזש הקוסעתהמ רוטפ ושקיבש דודגב םיתרשמה
.תויאופר תוביסמ המייתסה התע

המכ םג שי ,םינש םבור תא ריכמ ינא
קוסע ,דואמ יניצר דודג הז .םישדח םילייח
ינא .םיגשיהו בר ץמאמל שרדנה ,דחוימב
,םמע תוחיש לש םלש שדוח לע בשוחו עסונ
םירה ,םינופלט ,הבשקה לש תועש תורשע לע
ותוא םיתעל ,סקפבו ראודב םיכמסמ לש


:תחאל תחא םילייחה תושקבב רכזנ ינא .ץחלל יוטיבכ ,םיקתוע המכב ךמסמה
תונלבסב הסנמ ינאו .ומייא םתצק ,ושקיבו ושייבתה םתצק ,וננחתה םתצק
םגו תורישל עיפוהל השירדב דומעל ןתינ דציכ אוצמל ,ריבסהל ,חחושל
םישדוח השולש ינפל םייעובש לש תוריש ומייס םה ירה .דחא לכב בשחתהל
.ףרוחב ףסונ ןומיא ןנכותמו

לש תוברעתהה תרוצ איה םעפה תועתפהה תחא
ביצנל לשמל ,םהילא הנפש ימ .אבצה תויושר
אלל ,הלקהל הכז ,םילייחה תוליבק
.הקדצה אלל םימעפ הברה ,רדסו םינוירטירק
םינענה םיטעמל תוריש ךיראהל שקבמ אבצה
יפ לע םירחא יפלא הלהבב ררחשמו ,האירקל
םויאה תמצוע יפ לע ,תונתשמ הדימ תומא
.הרורב הילפא תריצי ךות ,ץחלהו

תועש תוחפ ורבח לע רזוג רוטפש םדא לכ
אפור ,ינאש אצוי ךכו .הדובע רתויו הניש
,דחאל דחא םבור תא ריכמש קינמיאולימ
םע דדומתהל ינויסינב ידמ חושקכ הארנ
תוסרוה אבצה תויושר אקוודו .ןופטישה
םינענה לע תורזוגו רכסה תא ןופלט יחמב
ימי תוחפו םייתעבש השק תוריש האירקל
םידודגמ וררחושש םתוא ןכיהו .השפוח
תמאב םה םאה ?םישדוח השולש ינפל םירחא
?םיסייגתמ

23-מ ,תולק אל תונומת לש הרדס ,תונורכיז םילועו תובשחמה תוגילפמ ךכו
תפלוח הנומת רחא הנומתו .םיאולימ ימי תואמ ,הדשה קבאב תוריש תונש
הלודג תועט ןאכ שי .תוועמ והשמ ןאכ שי .ןטבה תא תופיצמ תושק תושוחתו
וליפא ירהש .אבצה תלצהל קבאמב וחתפי םיקינמיאולימהש ןמזה עיגה תמאבו
זא ךכ םאו ,"חוכה רקיע" ונחנאש תרושקתב רמא ,השביה עורז דקפמ ,ףולאה
.היעב שממ ןאכ שי

.תחאל תחא תופלוח תונומתהו

ןונבל תמחלמ :1982 ינוי
תוניחב .תיחרזמה הרזגב תבצומה הרידס הדיחיב קינמיאולימכ תרשמ ינא
התואב תומייקתמ ןוינכטב האופרל רפסה תיבב תיעיברה םידומילה תנש םויס
סויג וצ ידיב .תועובש השימח רחאל התיבה רזוח ינא .ןהמ רדענ ינאו תעה
שדוח לש תונמדזה יל הנתינו תורישב לוציפ לע םכסוה .ןונבלב ףסונ שדוחל
םידומילה תנשב תופתתשהל יאנת איה תוניחבב הדימע .תוניחבה תא םילשהל
.תישימחה

השימח קר שי ,םיטנדוטס השימחו םישישכ הבש ,יתתיכמש יל ררבתמ דואמ רהמ
תא שפחל םיאצויו םישגפנ ונא .תוניחבה תא ךכ םושמ וספסיפו וסיוגש
רשפאמ אל ףסונה סויגה וצ .םימחולה ,ונל דחוימ דעומ םהמ שקבל ,םיצרמה
תשפוח לגרל תורוגס הטלוקפבו ןוינכטב םיטנדוטסה תויוריכזמ .ןורמת
ןיכה אל שיא .ברקהמ םיבשה לע בשח אל שיא .רבדל ימ םע ןיא .ץיקה
.התפמ ידמ רתוי התיה ץיקה תשפוח .הריגמ תינכות

ךות ונלש תישיאה תודרשיהה תמחלמ תא םימחלנ ,םיררחושמה תשמח ,ונא
םיצרמה בור תא בר ץמאמב ענכשל םיחילצמ ונחנא .דסומה לש הטוב תומלעתה
אל החלצהה .םינונחתב ,ישיא סיסב לע םהילא םינופ ונא .ונתוא ןוחבל
היה הצרמה .המיוק אל רטסמס ותואב ןלוכמ הלודגהו השקה הניחבה .האלמ
הארוהה תוריכזמ לא ונתוא הנפה אוה .וילא היינפה לע דואמ סעכו חושק
לכוא םא תעדל ילבמ ןונבלל יתבש .רגוסמו רוגס לכה ,םוטא ריק םשו
.תישימחה הנשה ידומילב ףתתשהל

הניחב לש רדסה אצמנש רחאלו םידומילה תנש חתפיהב ,םידחא תועובש רובעכ
הנש התוא תליחתב .הניחבה דעומל דע ,יאנת-לע םידומילל יתרזח ,תדחוימ
הדימעה לע הטלוקפה ידימלתו ידבוע תא חבשמ אוה ובש בתכמ ץיפה ןקידה
ןווכתה המל עדוי ינניא םויה דע .הרבעש המחלמה תנש תולטמב תחלצומה
יתוריש לע יתוא שינעה ןוינכטה .שרל געל היה הז .החלצהה תא דדמ דציכו
חפוט אלו אטח לע זא הכמ היה ןקידה וליא ןוכנ רתוי הברה היהו ,המחלמב
המחלמ תעכ ץורפת הלילחו סח םאש םיעדוי ירה ונלוכו .םכשה לע ומצעל
םבושב ,זא ומכ ןכש ,שאונ קבאמ ילב ןגוה סחיל וכזי אל םימחולה ,השדח
לכ תוארל דואמ השק ירה .שפונ טעמל ל"וחל ועסנ םלוכש ולגי םה םהיתבל
עגריהל שפונ טעמ ומכ ןיאו תוברק לע תושק תובתכ תרושקתב םויה
.תומחלממ

הדאפיתניא :1988 טסוגוא
.הללאמרב םימי שדוחל םילוע ,הקוסעת תארקל ןומיא םייסמ דודגה
תועש ךותבו ריעל תורישי תולוע תוגולפה .בר חתמה ,המוציעב הדאפיתניאה
,שוטנו ןשי ינדרי הנחמל העיגמ דודגה תדקפמ .הרזגה לע תוירחא תוספות
.רתא לכ וב םיסכמ םיצוק ,חנזומו ץתונמ הנחמה .הדוקפה יפ לע וב םקמתהל
תאזה הבוזעב םימקמתמ ונחנא .םדא לגר ןאכ הכרד אל םינשש אוה םשורה
םוקמל הסינכב יניע תא דצש ןושארה רבדה .תועתפה המכ הרהמ דע םילגמו
יארחאה ינא אפורכ .תורובה לע םיסכמ ילב ,החותפ בויבה תכרעמש היה
ידי לע ארקנ ינא םייתקד רובעכ .בוט אל יל הארנ הזו ,םילייחה תואירבל
תנחצו ןשיה ינדריה לכואה רדחל סנכנ ינא .המ רבד תוארל חבטמה תווצ
ףצומ ולוכש הלגמ ינאו חבטמל יתוא םיליבומ םיחבטה .יפאב הלוע בויב
.םייכרבה הבוג דע בויבב

.חטשב תוסורפש תוגולפל הליבוהלו הנושאר החורא ןיכהל ךירצ חבטמב
ברק תונמ אלא תומח תונמ לכאי אל דודגהש עבקנ .הלקתה לע ד"גמסל יתעדוה
םימי השולש רובעכ .שובייה תכאלמב לחה חבטמה תווצ ."השדח העדוהל דע"
וקלח תא םרת ,ועוצקמב עבצ ,בכרה ןיצק .שומישל יואר חבטמ דימעה אוה
םדיקפתל ורזח םיחבטה .ופסכמ לכואה רדח תעיבצל רוסרפמוק קסעהמ איבהו
יאנפ היה אל שיאלש םירעוס הכ ויה םימיה .הלקתה לע ונרבגתה .ירוקמה
.אבצה תואירב תונקת לע הנוע םוקמה םא יתעדי אל .םירוריבל

ונחנא .הייהשל לוספ היה םוקמהש ררבתה םימוכיסה תעב ,םיאולימה םותב
דוסיה והמ ,דבעידב םויה לואשל אלש רשפא יאו .הרצל ונעלקנו ונעגה
הזש םיקינמיאולימ תרובח לש תואירב ךכ ןכסל ,הזכ השעמ רשפאמש ישפנה
:בושו בוש ףשחנש ישפנ דוסי והז ,הרורב השקה תמאהו ?וקל ולעו ואב התע
תא ושעי דימתש ,םיקינמיאוליממ תפכיא אל שיאל טושפ המשנהו בלה קמועב
.םהיתבל הרזח טקשב ומלעייו הדובעה

ןורבח :1990 ילוי
רקובב רשעב ישיש םויב עיגהל ילע הדוקפ יפ לע .לוחלחב הקוסעת שדוח
דימ .עובש ףוס תונרותל סנלובמאו םישבוח השולש םע ןורבחב לשממל דודגהמ
םילוח רדסמל ואבש ,םיאולימו רידס ,תולייחו םילייח דעצמ ליחתה יאוב םע
רטוז ,םינשב ינממ ריעצ אפור עיפוה םוקמל ונעגהש ירחא םייתעש .האפרמב
אוה .ןרותה יתביטחה אפורכ ומצע תא גיצהו ,יעוצקמה קתוובו הגרדב ינממ
בשייתה אוה .םינותיע תמירע וידיבו רצק טרופס דגב שובל האפרמל סנכנ
.םילייח קודבלו לבקל ךישממ ,םידמ שובל ,ינא .םתאירקב לחהו ךומסה רדחב
םיאולימ לייח .ןורבח רה םורדב רפכל םישבוחה םע ץפקומ ינא 13:00-ב
.ןבאמ וינפב עצפנ רגובמ

תולייח יתשו לייח יל םיניתממ ןורדסמב רשאכ לשממה תא םיבזוע ונחנא
עוריאה םוקמל םיעסונ ונא .אפור ידי לע קדביהל םישקבמ םה .םילוח רדסמל
בדנתמ ,47 ןב םיאולימ שיא והזש ררבתמ .עוצפה לא םיעיגמו העשה תיצחמכ
קוסירמ ןיעב העיצפו תסלב רבשמ לבסו וינפב ןבא גפס אוה .ותדיחיב
ונכרדב םיאצויו סנלובמאה לע ותוא םיסימעמ ,וב םילפטמ ונחנא .םייפקשמ
סנלובמאב עצבתי הסדהל ןורבחמ יוניפהש יתביטחה אפורהמ שקבמ ינא .הנופצ
.ןגזמ םע וליפאו ,עוצפל רתוי חונו ריהמ יוניפ םשל ,לשממב אצמנש GMC
לבס המרג הציפק לכו עטרקמו טהול ןשי רקדנמוק היה ונלש סנלובמאה
דקפמ ותוא עבק ,"רוזחתו הסדהל עס" .תילילש התיה הבושתה .עוצפל
.לודג

האפרמל ורזח ונבוש םע דימ .תבש ברע ,17:00-ב ןורבחל הרזחב ונעגה
אל יתביטחה אפורה דובכ .יוניפל יתאצישכ םש ויהש תולייחה יתשו לייחה
ריבסה אוה ,רוזעלמ ענמנ אוה הזכ בצמב עודמ ותוא יתלאששכ .ןותיעהמ שמ
ירה אוה .ןוכנ ירה הזו .םילייח קודבל רומא וניא אוה "הטמ שיאכ"ש יל
.רוזעל ידכ אלו להנל ידכ אב

והמ :הבשחמה דהדהל הקיספמ אל שארבו .להנתמ הז ךכש עדוי םינש ינאו
יוביג לבקל עבק שיא אפור לוכי דציכ ?תאזכ תוגהנתה רשפאמש ישפנה דוסיה
שחרתה ןהבש ,תורחא םינשמ תונומת המכ דוע שיו ?תוריש לש תאזכ תוברתל
וילא הנפש לייח ילא חלוש קוסע דואמ אל "הטמ שיא" אפור ובש ,סקטה ותוא
.העיסנ םייתעש קחרמב ינאש תורמל ,הקידבל

ןלוגה תמר :1991 רבמצד
יזכרמה סיסבב תירוזא האפרמב אפור ,םוי 28 תידוקיפ הקוסעתב ינא
םיאולימב םישבוח השולש ,רידסב םישבוח השולש םע םש אצמנ ינא .ןלוגב
ןוויכמש ,ןושארה םויב יל רסמ יתדגואה אפורה .םיאולימב סנלובמא גהנו
ךלהמב השפוח לבקל לכוא אל ,הדובעה תנש ףוסב םיאפורב רוסחמ שיש
.הדות ול יתרמא אל .הקוסעתה

תושפוחל םיאצויש עבקו רידס ילייח תורשע יביבסש ררבתה דואמ רהמ
יפוסבו תולילב .תועסה לנימרט ומכ הארנ סיסבה .ןהמ םירזוח וא ,תוכורא
םישבוחה השולש .רמשמה תתיכב תרשל םיאולימ ישנא ןאכל םיארקנ עובש
הנומתה .הממי רחא הממי ,תועש יבג לע תועש םירמוש יתיאש םיאולימב
תיצחמכ ליטמ עבקו רידס ישנא תואמ ובש סיסב .המהדת שממ .ןואכיד תררועמ
.תורישל םינמוזמ ךכ םשלש םיאולימ ישנא לע הרימשה תובוחמ

תנשב ךיא יתרכזנ .טלחומ ןווינ לש ךילהתב ,השובה תומב םלהב הפוצ ינא
ילייחו רידסה אבצה ידירש ולביק ,רופיכ םוי תמחלמ רחאל דימ ,1974
התיה אל .תועובש הנומש-העבש לכ הרצק תבשל השפוח המרב ותרישש םיאולימ
תושפוחלו םישושמחל התיבה םיאצוי םילייחה ,1991-ב ,תעכ הנהו .הרירב זא
.העווז םהל הארנ הזו תותבש ששב םעפ תונרותב םיראשנו ,תודחוימו תוליגר
.הרימשה תכאלמ תא טקשב םליבשב םישוע 1974-ב רידסב ויהש םיקינמיאולימו
תאזכ ביבסמו ,הניתממ הדובעו החפשמ תיבבשכ ,תופיצרב םוי 28 עוקת ינא
.הגיגח

עקותש ,עבקב דקפמ ותוא לש ושפנב רתתסמ המ :הלאשה התוא הפצו הלוע בושו
הרצונ עודמ ?הרזע עיצהל ילב ?הבג זיזהל ילבמ השפוח ילב םיאולימ שיא
?תוחנ הכ דמעמ םיאולימ שיאלש תואיצמ

לכה .השק ףרוח ,תעפשה תנוע .םילייח 1,300 האפרמב יתקדב שדוח ותואב
ועיגה עתפלשכ ,רעוסו םושג ברעב רכזנ ינא .הלילו םוי הדובע ,דבל ירמגל
תורמל ,ידבל הלילה לכ יתדבע .ולחש םילייח 30-כ ןהבו חטשהמ תויאשמ המכ
ר"ד ראות םהמ המכלש וירזועמ המכו יתדגוא אפור והש ינממ רטמ םירשעש
םה .הרזע טישוהל ומיכסה אל םה ,תרוסמהו אבצה הנבמ לשב לבא .האופרל
וז יכ ,םויה םג דבוע הז ךכו .הכאלמה תא השועש הז ינאו "הטמ ישנא" ירה
םינכומ םילייח תוחפו תוחפ םינשה בורעבש אילפמ אל .ןויגיהה הזו הטישה
.םיאולימב תרשלו סייגתהל

האפרמב האחמ : 1995
תיבב הדובעל רזוח ינא .ידודג ליגרתו ןומיא תועובש השולש םייסמ ינא
האפרמה .םילוח-תפוק לש יאמצע אפורכ דקפתמ ינא הבש האפרמבו םילוחה
ליבשב הנבנש בושיי .עבק ישנא תוחפשמ תואמ תוררוגתמ ובש בושייב תמקוממ
בא אוה .הנשמ-ףולא תגרדב ןיצק האפרמל סנכנ 17:00 העשב .אבצה ישנא
.הדובעהמ יתרדענ עודמ יתוא לאוש אוה .יתאפרמב םילפוטמה םידלי השולשל
ןכומ אל ינא ,עמשת" :רמואו ילע לכתסמ אוה .םיאולימב יתייהש הנוע ינא
ילש םידלילש ןכומ אל ינא .דימת ןאכ היהתש ךירצ ינא ,תסעוכ יתשא ,הזל
רדס לסחו החונ הבצה אבצב ךל רדסא ינא .הדובעהמ רדענש אפור היהי
."םיאולימ

תרשל האג ינאשו הקוסעו תשבוגמ ,הלועמ הדיחיב תרשמ ינאש ול ריבסמ ינא
הנופ אוה יתמהדתל .התוא בוזעל ןיינועמ אל ינאש תחנב ריהבמ ינא .הב
םהו .אצויו "םיטנייצפ השולש תדביא זא ,ייק-וא" :רמואו בר סעכב ילא
סחי ררוגש ישפנ דוסי ותוא לע ,הלאש התוא הצצ בושו .ילא ורזח אל ןכא
המ .אבצ ישנא הברה ךכ לכ לש הכסמל תחתמ רתתסמה לעו םיאולימ שיאל הזכ
ישנאל הזכ ןפואב סחייתהל עוצקמ ישנא םג איבהש םינשה ךשמב הרק
?םיאולימה

,השביה עורז דקפמ ,ףולאה רמא ןורחאה ןורכיזה םוי ברע תרושקתל ןויארב
,חוכה רקיע םהש ,םיקינמיאולימש בשחשכ העט אוה םייתנש ינפל דע ןכא" יכ
הדובעה תביבסב עיקשהל שיש ררבתמ התע ,ןשי בכרו להוא םע והשכיא ורדתסי
םיקינמיאולימה םילבקמ העקבב תעכ"ש ךכ לע רביד אוה ."םיקינמיאולימה לש
ךכ .םדא ןב םג אוה קינמיאולימש םייתנשכ ינפל םואתפ ןיבה אוה ."ןגזמ
ילב אבה וצל םיניתממ התיבה ונרזחו ונתריש ונחנא .תוטלחהה ילבקמ ולעפ
היה ץוחנו .וניבה םייתנש ינפל קרש םידקפמב ןומא ונתנו ,הלאש ףא לואשל
.םייניעה תא תיקלח וחקפיש ידכ םיסייט תתיבשו םיד"גמ םורופ

ידודג ליגרת :1997 ץיק
אלמ בכרהב הקלחמה .דודג ליגרתל היינש הממי .רבדמה לע הלוע רחשה
םינש המכ רבכ .הל חטבוהש לוגרתל הניתממ ,םיש"מגנ העברא לע הבוכר
,חטבוה שממ םעפה .תלגרותמ אלו אלמ בכרהב העיגמ הקלחמהש ,עלוצ קסעהש
יפלכ םיאטבתמ ,דואמ םיסעוכ ,םיפייע םילייחה .הרוק אל הז המ םושמו
רשע רבכ התיא ינאו םילייח 23 הנומה הקלחמ יתינב .קתוש ינא .הפצוחב
עתפל .לק אל עגר הז .דואמ םיהובג םירועישב תובצייתה ,השק הדובעב םינש
.לגרות אלש ליגרתה .ונלש ליגרתה רקבכ שמשמה עבקב ן"סר פי'ג לע ץצ
.רבדמב םיימוי ךשמל םהל ןגריא אוהש לויטה לע רמול המ שי ילש םילייחל
.ץוחל לוגרת םוזיל טילחמ אוה ,זוכיר יאבו סעכב ,ךכו

ילע דקופ אוה .ונתיאמ יצחו רטמוליקכ העבג לע עיבצמו ילא הנופ אוה
העיסנ ,קבא ןנע ךותב המידק םיטעוש ונחנא .הקלחמה תא סורפלו םשל עיגהל
,םיש"מגנה דחא דקפמ תא לאוש ד"גמסה תא רשקב עמוש ינא .םייתקד לש
עסונ אוה עודמ ,המד יעוצפ שמשל ובדנתהש םילייח רחא רתאמ איבהל הנופש
רתאל עיגמ ינא .המל יל רורב אל .רוצעל וילע דקופ אוה .םיוסמ ריצ לע
גרדה תויאשמ יגהנ ,המד יעוצפ השולש םיטלוק ונא .םיסרפתמ ונחנאו עבקנש
.יוריע םתשולשל םיביכרמ םישבוחה .לוגרתל בדנתהל ומיכסהש

.םגמגמ שממ ,רתויב ץוחל ,דיסכ רוויח אוה .לגרתמ ן"סר ותוא עיגמ עתפל
חטשל תועטב ונסנכנ יכ ,םוקמהמ דימ קלתסנש שקבמ אוהו העט אוהש רמא אוה
.חרובו ולש פי'גל ץר אוה .ןוסא שחרתהל לולע עגר לכבו היח הרטמ וניהש
תואדל ליחתמו עיגמ קוסמ .לפקתהל םלוכמ שקבמו לוגרתה תא רצוע ינא
המדה יעוצפ תשולש תא םירמ ינא .סונל דיב ונל ןמסמ סייטהשכ ונילעמ
.ש"מגנ ךותל םתא ץרו תויקשה תא לטונ ,יוריעה יזרב תא רגוס ,תוקנולאהמ
רטמו ,דואמ בורק ,קזח ץוציפ עתפל .האווסה תותשר לופיקב םיקוסע םירחאה
טעמכ" אבצב הזל םיארוק .שארה לע ונל תחונ המדא ישוגו םינבא לש
."עגפנו

אל "הנואת טעמכ"ה תאש ררבתה .םיאולימ ישנא 15-כ העבגה לע םש ונייה
תא דוסב ונינפמ רומשל ,ליגרתה תומלש םשל ,טלחוה יכ עונמל ונלוכי
םיאולימ ישנא תרובח ונדמע ,חוטיב ילוטנ ,ךכו .רוגס םיוסמ חטשש הדבועה
.דבכ ןוסא ענמ סנ קרו .חוטב אל דואמ בצמב היח הרטמ אוהש חטש ךותב
תא רשפאמה ישפנה דוסיה והמ :חונמ תנתונ אלש הלאשה הל הלוע בושו
חוטיב אלל הלאכ םיליגרתב םיאולימ ימחול ףתשל אבצה לוכי דציכ ?העפותה
,עבק שיא חטבל אבצה לוכי דציכ ?םיאתמ םיריאש חוטיבו הדובע רשוכ ןדבוא
וא הפסנ הלילחו סחש ויבא לע הווש לומג ןיא קינמיאולימה לש ודליל רשאכ
לכ םייקתמ הזכ תוויעש ,לזאזעל ,ןאכ הרוק המ !הרק טעמכ ירה הז ?עצפנ
?תרשל ונל םיארוק תירסומ תוכז וזיאב ?םינש הברה ךכ

השק ךכ לכ הזש עתפל ררבתמ ,תוויעה תא ןקתל הטלחהה הלבקתהשמ ,התע
אל לבא ,שי הטלחהש ןותיעב םיזמר םיעיפומו חוכיו ררועתמ בושו עוציבל
?וישכע דימ אל עודמ ?הטשפ תומיטאה ךכ ידכ דע .עוציב

םיעסונ רחמו ליגרתה םייתסה יכ ,ונחכש העש רובעכ הנואת-טעמכה תא םג
.התיבה

תידוקיפ הקוסעת : 1998
ל"וחל עסנ ינשה אפורה .דודג ליגרתו ןומיא .םיאולימ ימי 12 םייסמ ינא
וצ לבקמו דודגב דיחי אפור ראשנ ינא .ןומיאה םותב דימ םינש המכל
זזקל שקבמו דוקיפל הנופ ינא .םיפסונ םימי 28 לש תידוקיפ הקוסעתל
דוקיפל בייח דודגה :הטושפ הבושתה .ןומיאב יתיהשש םימיה תא הסכמהמ
.םוי 28 לש המלש הקוסעתל אפור

תגרדב ,עבק שיא ,אפור .דוקיפב הטלחהה לבקמ לא םיצמאמ רחאל עיגמ ינא
ימי 28 עצבל ךילע תונקתה יפ לע" :רבסה ונממ לבקמ ינא .ףולא-ןגס
לכ ךל העיגמ ןכלו הקוסעתכ םירדגומ םניא ליגרתהו ןומיאה ימי .הקוסעת
םימיה 28 ךסמ יתעציב רבכש םיאולימה ימי תא עורגל שקבמ ינא ."הסכמה
:םינש יתוא הווליו ינורכיזב טרחנש טפשמ ףולא-ןגס ותוא יל רמוא זאו
ילצא ,םיניינעמ אל םה יתואו יטרפה ךקסע םה ךלש דודגב ךלש םיאולימה"
שיאל רמול םידמב עבק שיא ומצעל השרמ המ םיניבמ םתא ."םימי 28 תרשת
?יטרפ דודגב תרשמ ינא ?םיאולימ

הנפש דוקיפה אפורל הנפש יטרפה הדגואה דקפמל הנפש יטרפה ד"גמל יתינפ
יתתרישו החילס שקיב אל שיא .הרשפ האצמנו הבישי המייקתה ףוסבל .האלה
:הבשחמ התוא הלועו הצצ בושו .השרדנש הפוקתהמ תיצחמ קר רבד לש ופוסב
בושחל ?תיזבנ הכ הרוצב גהנתהל עבקב ףולא-ןגסל רשפאמה ישפנה דוסיה והמ
?םיאולימ שיאב רבודמשכ םוקע ךכ לכ

השדח תרוסמ
םינש 44 .אבצל דוע ארקא אלש ןכתי .םולשב יתמייס וחיריב תורישה תא
היה וחיריל האירקה וצ םג .הדש תדיחיב תרשמל הובג ליג הז םישדוח 8-ו
תונומת ןתוא ולעו ופצ התיבה ךרדב ,ךכו .תובדנתה תרהצה ול השרדנו גירח
.רתוי תושק ףא ןקלחו תובר דוע שיו .םיאולימב תוריש לש תוכורא םינשמ
לודג יאופר זכרמב הדיחי להנמ ינא .הדובעהו תיבה לע יתבשח ךכ רחאו
יתאצב .הלודג תוירחאהו הדובע ןומה םש שי .האפרמ םג יל שי הסנרפה םשלו
.םירתונה לע לדג סמועהו ,םילוחה תיבב ףילחה אל יתוא שיא םיאולימל
רכשו חוטיב ,הנונרא ,הריד רכש םלשמ ןבומכ ינא ךא ,השוטנ האפרמה
.היונב תכרעמה ךכ יכ ,יוציפ ןיא הלא לכ לעו .הדיקפל

ורפסמש ימואלה חוטיבה ספוט תא אלממ ינא םיאולימה ירחא ,שדחמ םעפ לכ
לע םותחל שרדנ ינא 'ח ףיעסב ."םיאולימ ילומגתל תישיא העיבת" ,502
."חוטיב ימד ןיגב יבוח זזוקי יל עיגמה לומגתהמ יכ יל עודי"ש הרהצה
אל שיא תאו !םיאולימ תעב ילש הסנרפה וז !סמ אל הז ,ירכש הז ירה
ןוויכמ ,ץופחיש לככ קינמיאולימכ יתסנרפמ זזקמ ימואלה חוטיבהש ןיינעמ
ינא ,היה אל בוחש דבעידב ררבתמ הנש לכבש תורמלו .בוח יל שי ותעדלש
םולשתל הרתיהו ,זזוק םלושש המ יכ העדוה לבקל םיאולימ ירחא ליגר רבכ
.אבה וצב תוארתהלו הדות .דבלב םילקש 0.00 ךסב איה

ינא ?תובהלתהב ןיתמא האירק וצ לכלש םיפצמ ךכ ?"חוכה רקיע"ל םיגאוד ךכ
זזקל םיסנמ ויה וליא אבצב תללוחתמ התיה היירורעש וזיא ימצעל ראתמ
.עבק שיא לש ורכשמ הרוגא

תוריש תסכמ תא ךיראהל הלשממהמ שרוד ל"הצ יכ העדוהה הרזח וידרב
ישנא יפלא תורשע ירה ,הפצוח וזיא :הבשחמ יב התלעו םוי 40-ל םיאולימה
יפלא םוקמ ספא דע םיאלממ ,םשפנבו םפוגב ינומכ תוחפל םיאירב עבק
השולש הנש ידמ ושעי אל םהש עודמ .ףרועב םיסיסבבו תודקפמב םידרשמ
םילוח תיבב הקלחמ עודמ ?םיאולימ ישנא םע דחי עבק ישנא תקוסעת תועובש
ןובשח לע ,הרומת אלל הכותמ םדא חוכ ןתמ לש הלטמב דומעל הלוכי ירוביצ
ןיאה .ויפלאל ,וידרשמב ,וידמב אבחתמ קנעה ףרועה אבצ וליאו ,הקופתה
ןב קינמיאולימ םיחקול ,תאז םוקמב ?עויסכ ול אורקל תעדה לע הלעמ שיא
רצק ןומיאל עבקה שיא עיגי אל עודמ ?גירח וצב ,יתוא ?םוי 40-ל 40
אוביו וקשנ תא קרמי ,טרפ לולסמב ויתומצע ץלחי ,חווטמב הריי ,חטשב
?אל אוהו ןכ ינא המל ?וניבל יניב לדבהה המ ?בצומל

,ףרועב תרשמה עבק שיא ןיב הז ןיינעב לדבהה המ ,ל"כטמה יפולא דובכ
תא עצבל םיחלוש םה יתואו ,תוניסח הנוק הז םגו הז ירה ?הבישי דימלתל
הלשממה לע םיצחול םתאשכ ,םויה .השק ללכ ךרדב ןכא איהש ,הקוסעתה
םכילא הנופ ינא ,תורישה תא םיקינמיאולימה ברקמ םינענה טועימל ךיראהל
ופרטצה ,השולש-םייעובשל םילוורש ולישפה ,עבקה ישנא ,ואוב :תוטשפב
החירזה תא תוארל ונומכ ואוב .המישמב דחיב דומענו חטשהו קבאה ישנאל
,תרוסמה תא דגונ הז ,ןוכנ .המישמה תא רשפאש בוט יכה עצבנ דחיו העקבב
?התואנה הפוקתה קוידב וז ןיאה .השדח תרוסמב ליחתהל רתומ לבא

תונומתה ןתוא לכ תא תחאב חכשאש חיטבמ ינא ,ונימיב הרהמב הרקי ךכ םא
* .הגיהנה ידכ ךות ינורכיזב ולעשו יתראיתש

םישיבמו םיגירח םירקמ :ל"הצ רבוד תבוגת

תוליעפה יכרוצ יפל ויתונחמ תא הנוב ל"הצ :שוטנה ינדריה הנחמה לע *
לכ םתוא קזחתלו םיפסונ תונחמ םיקהל לוכי וניא אוה .הליגרה תפטושה
םילודג תוחוכ סויג וכירציש םייופצ יתלב םיעוריא ויהיש הרקמל קר הנשה
םיכירצ םיאולימה ישנא .הדאפיתנתיאל הנושארה הנשב הרקש יפכ ,ליגרהמ
ךרוצכ אלא ,םהב לוזלזמ וא בל עורמ התשענ אל שוטנה הנחמב םתבצהש ןיבהל
.העש

הגירח תוגהנתה וז :ןורבחב םיידי קוביחב בשיש יתביטחה אפורה לע *
המ ,זא ןנולתה אל ןיבול ר"דש לבח .אבצב דקפמ םוש לע תלבוקמ הניאש
.ןיינעב לפטל רשפאמ היהש

תוגהנתה וז :ןיבול ר"ד לש ולופיטמ וידלי תא איצוהש מ"לאה לע *
תעדל רשפא יא ,הרקמה רחאל דימ הנולת בתכמ בתוכ היה ןיבול וליא .השיבמ
.םויה היה הזה מ"לאה הפיא

וניא הארנכ ןיבול ר"ד :תיעצבמ הקוסעתל עבק ישנא חולשל העצהה לע *
ידמ חלשנ ,עבק ישנא ללוכ ,תיפרוע הדיחיב ןיצקו לייח לכ לבא ,תאז עדוי
יאופרה ליפורפה יפ לע ,םינקתמו םיבושי תחטבא לש תועובש השולשל הנש
ל"הצב סרוק ןיא ,הביס התואמ .םיאולימה ךרעמ לע לקהל ידכ ,תאזו .םהלש
חתומ םג ל"הצ .הרשכהה תוכיאב העיגפ ריחמב וליפא ,הקוסעת עצבמ וניאש
ןובשח לע םג ,תיעצבמ הקוסעתב תלוכיה הצק דע ולש תורידסה תודיחיה תא
.הרטמ התואל ,םיצוחנ םינומיא

,המחלמ עירכיש ימש ,איה אבצה תדמע :םיאולימה ילייחל יללכה סחיה לע *
תונורחאה םינשב ל"הצ עיקשמ ךכ םושמ .םיאולימה ישנא ויהי ,ץורפת םא
,םיאולימה ילייח לש םתחוורבו םתוריש יאנת רופישב םילקש ינוילימ תואמ
לופיט תתל םיבייחש םינש רפסמ ינפל ןיבה ל"הצ .טרפלמ רצקת העיריהו
וסחי יללכ ןפואב .ןמזה לכ תאז שיגדמ ל"כטמרהו ,םיאולימה ךרעמל ןוכנ
שי םאו ,ןוכנו יואר םיאולימה ךרעמל תונורחאה םינשה שולשב אבצה לש
וז .םיגירח םירקמ יאדווב הלא ,הנוש תומשרתה םימעפל םיאולימ ישנאל
.ל"כטמרה ביתכמש המרונה הניא

2001 ינויב 2 ץראהב םסרופ