םיבתוכ םימסרופמ

 

ימואל תוריש ןתונ ידרח לכ
תידרחה הדעה ץ"במק ,בהז ישמ הדוהי
א"קז ןוגרא ר"ויו

,תישאר ,הזה ןיינעב ריהבהל םירבד ינש שי"
לע הפכיש םלועב חוכ ףא ןיאש םיעדוי םלוכ
םיעדוי םיאנידמה .אבצל סייגתהל הבישי רוחב
.תיטילופה םכרד ףוסל ועיגי ,תאז ושעי םאש
.ימואלה תורישה תלאשב ןודל שי ,תינשו
ימואל תוריש ןתונ ידרח לכש רורב תויהל ךירצ
אטבתמ הזו הנידמב רחא דחא לכמ המכו המכ יפ
תובדנתהב םגו יפרגומד יובירל המורתב םג
אלו דבלב הנומא ךותמ לכהו ,הקדצ ינוגריאל
םג תויהל םיכירצ תידוהי הנידמב .הבוח ךותמ
הזב ריכהל שיו הרותה לע םירמושש הלאכ
ונחנא םוריח ןמזבש ,רורב .ימואל תורישכ
,הרגישב ,וישכע לבא ,סייגתנש םינושארה היהנ
ונלש סויגה ,םולשו העיגרל םיברקתמשכ אקוודו
."ונתוא סייגי אל צ"גב םושו היצפוא אל אוה

תידרחה הדעה ץ"במקכ דקפתמ ,בהז ישמ הדוהי
(תסנכל תוריחבב ףתתשמ אלש ידרחה גלפה)