םיבתוכ םימסרופמ

 

דיפל ימוטו האנש לע
םיטפשמל טנדוטס - רוש דיוייד

,יל אל החישל ןזוא תיטה
,הזה רמאמה תביתכל תוריחבה םוי תא לצנל יל המרג
תא הליכה הללכמה תירטיפקב יתפשחנ הל החישה
. םיאבה םיטפשמה
? העיבצמ תא המל
.דיפל ימוטל
תוולל תורומאש תויסיסב תויולצנתה ילב ,טושפ ךכ
םיילנויצר םישנא 'סמ יניעל ךכ ,הזכ ידרוסבא טפשמ
הדיחי תוואג לש המינ יתעמששש וליפא המדנ ,םסיסבב
.תרבודה לש הלוקל הבנגתהש
תונפל תידיימ הטלחה ,התיה תינושארה יתבוגת
השירדב שירפ הרש ('ידב) תטפושה וניתלהנמל
,הללכמל הלבקה ףס תא תולעהל תיביטמטלוא
.לילעב ירשפא יתלב תויהל ליחתמ ןינעה
הזה שפוחה םוי תא לצנל הטלחה התיה הינשה יתבוגת
םידומילל שדקומ תויהל רומא היהש
תביתכ ךרוצל (תוריחב יפויזל רעצמל וא)
.םיאבה םירבדה

הוולמ תויהל רומא ,ירוביצ וא יטפשמ חוכיו לכ
תא תוחנהל רומא רשא יסיסב ללכ והז ,תודבועב
תובורא ירוחאמ אספוקה רשא שונא ירוציכ וניכרד
תיגולויבה תבורעתה תא ליכהל הרומא םהיניע
."חמ" היורקה
,אוה רשאב םדא לכמ שרדנ הזה ללכה
.תובורקה םינשב םינטפשמ תויהל םיוקמש יממ יאדו
קלחב הנושארבו שארב לפטי הזה רמאמה ,ןכל
לע ךא ,חכוותהל ןתינ לכה לע ירהש ,יתדבועה
.הז תא תושעל לבח שממ ,תודבוע

ירמוש יסחי אוה הזה רמאמה אשונ ,ןיבה אלש ימל
.וזה ץראב הלאכ םניאשל תווצמ

םייורקה ולא ,ךכש יאדו) תווצמה ירמוש
טועימ תצובק עודיכ םה (םהיניבמ "םידרח"
,טועימ תצובק ,םירבדה עבטמ ,וזה ץראב
תונומאלו םירסמל תפשחנ טועימ תצובק לכ
וליאו בורה תצובק לש (תונומא יאל וא)
שוחל םיילאטנמה םילכה תא ןיא בורה תצובקל
תיעבט העפות יהוז ,הבש טועימה תוצובק תא
,הילע ןילהל השקש ירמגל
ידוהיה םעב התכלשה לע הומתל ןתינ יכ םא)
הפוקתהמ לודג הכ תורוד רעפ ןיאש הדבועה רואל
תא הלהינו םידוקב השמתשה בורה תצובק הב
המלענ ןאל ,טועימה תצובק לש םייחה חרוא
,קוידב לבא ,קוידב גהנתמש ימל הנבהה
(? ךלש אבסה ומכ

הב ןיא ,םיטועימ תאנשל האיבמ וז העפות
יהוז ,בושו ,הטושפ םיטועימ תאנשל רבעמ
תפרצב התוא םיאור ונאש תימלוע ללכ העפות
תועצמאב היסורב ,"ןפ הל" תועצמאב
עיגנ אלו םיימיטפוא היהנ) "יקסבוניר'ז"
.דועו (ובוסוק דע

תויצאירוב םוקמ לכב תונעט ןתוא ןה תונעטה
,תימוקמה תוילאטנמהמ תושקבתמהו תונתשמה
"בורה יפסכ תטיחס" ,"הדובע תומוקמ תחיקל"
. 'וכו "לטנב האישנ יא"
שי דחא לכלש הדבועה תא םינפהל השק
םישנא בוהאל השק ,בלב ןטק "דיפל ימוט"
היונב םתוברת ,תרחא םישובל ,הנוש םיארנש
ונניבמ םיליכשמה קר ,םירכומ אל םיטנמלאמ
רועיכל תתל אלו הנובתה תא טילשהל םילוכי
. םחומ תא ליערהלו טלתשהל ןובקרלו
(יקריע וא ינלופ) ירגנוה רכיא רשאכ
,םיינעזג םירסמב הריואה תא ליערמ םשוגמ
תונעזגל רשאכ ,יעבט םג הז לבא ארונ הז
ןמכייר רוספורפכ שיא ףרטצמ וזה הדירחמה
,טפשמ ידומילל הללכמ לש השארב דמוע רשא
,םיילגרהמ ליחתמ סראהש חיכומ הז
.שארל םג עיגמ ןמזה םע לבא
עימשהל מ"ע ,המב לכל ןמזומ ןעזגה רשאכו
ןייארמ לש קד ךויחב םיוולמה ,ויתורמא תא
ךירצ לארשי םעש רמוא הז ,יביטקייבוא
. ולש הירוטסהה תא דומלל ליחתהל ףוחד ןפואב

הארנה יפכש ,הדבועה תוחפ אל תניינעמ
,"טרפמל בולשימוט" ותוא חקל םיבר תולוק
ךכל החכוה דוע ,יאמדקאה רזגימהמ אקווד
יסיסב ילכ רשאמ רתוי אל הניה הלכשהש
,"שומיש תוארוה" אלל המואמ וב ןיא רשא
ולאכ םישנאל וארק הכרבל םנורכז ונימכח
םטטצל רסואה וזה ץראב קוח אצי םרט ןה)
(? יתעדי אל יכונאו ןכ ילואו
. "םירפס אשונ רומח"

.תודבועל רוזחנ לבא
תא ןינעל תודבועה וקיספה ןמזמ רבכ
קפס יל ןיא ,הזה חוכיול "בורה תצובק"
,הפ עיצהל דמוע ינאש תינשדחה העצהבש
,דחה ומויס ןומט
. חוכיוה לש יפוסהו טלחומה

תוניגהה ןעמל תינפומ איהו הטושפ יתעצה
הלעי םרטב חוכיול דצ לכ ,םידדצה 2 ל
התוא הלעי ,והער יפלכ תיתדבוע הנעט
רוקממ תודבועה תעידי תא רשאי ,בתכה לע
ריהצתב התותימא לע םותחיו ןושאר
.ד"וע ינפב
.םת חוכיוה ,םימורמב ידהס

,רתויב רעובה אשונה תא הלענ אמגוד םשל
,רידת וב םייתסיו ליחתי חוכיו לכ רשא
וא ,"תובישי ירוחב סויג" ,אל םא והמ
דקמתא וב רשא וילא הולנה טפשמה
: ןינעה ךרוצל

התאשכ תואלב'גב םיתמ םיינוליח המל"
. "הרות לש הלהואב תמ"
(.בל םש אלש ימל רומוה לש גוס הז)

הלאשה לע תונעל הנווכ םוש יל ןיא
הנומטה תיגולואידיאהו הקומעה תיתימאה
תנינעמ אל איהש םושמ ,וזה איגוסה סיסבב
אלש ונדמל 2 ץורע לש ותרותמ) שיא
("םיריהמ םיקופיס"מ תוחפ לע םיכלוה
,חכותהל יוצרו ןתינ הילע קרש ףא לע
,ינשה קלחה םע אקווד דדומתא
תעצופ ותוא הוולמה היגוגמדה רשא
רקיה תא ורסמש תולוכש תוהמא לש ןרשבב
ילנויצומאה קלחה אוהו ללכה ןעמל ןהל
לע דקור" םעה ןמ קלח ויפל ,דירחמהו
"רחאה םעה קלח לש ומד
.(אל ךיא ,דיפל ימוט הקיטילופופ)

םלועה ,ותומכ ןיאמ השק ןועיט והז
(הנמיה תירקש ןיאש הנעט) ןעוט יברעמה
,ןוילע ךרעכ םדא ייח תשודקל
קומס םידרחה לש םמד יכ ,אופיא הנעט
.תיארונ הנעט איה ,רתוי

לש תיתוכלמ הרסה עצבל ןמזה עיגה
. הזה ןינעב תועיבצהו רקשה ךסמ

,המחלמ ןיא 1973() ג"לשת תנש זאמ
,היתונכשל לארשי ןיב ,'ה ךורב
תמחלמ תא ןובשחב חקול ינניא)
לע רוביצב תקולחמ שי רשא ,ןונבל
. (התוציחנ םצע

הלחנה לאו החונמה לא ונעגה םרט םנמא
ןיבל ונניב וניתמחלמב םדה תזקהו
: םיירקיע םירושימ 2 ב תמייקתמ וניביוא

ל"הצ דגנ רקיעב ץראה לש הנופצב דחאה
. ןופצה יבושיב טעמו

םיעוגיפו הלבח תולועפ תועצמאב ינשה
. היסולכוא יזכרמב רקיעב םיחרזא דגנ
רקיעב ריחמה תא םימלשמ ןופצה לובגב
.םילייח
םיניחבמ אל ןיסולכואה יזכרמב םיעגפמה
,םיחרזאב םיעגופ םהו םישנא ןיב עודיכ
,הכומנ תימונוקא ויצוס הבכשמ ללכ ךרדב
םיעצבמה םישנאכו םיסובוטוא יעסונכ
. םיחותפה םיקוושב םהיתוינק תא
20-כ אוה ןונבלה לובגב הבגנש ריחמה
ריחמש רמול ךרוצ ןיאו ,הנשב םיגורה
הובג ,םייחרזאה םיעוגיפה לש םימדה
. ןופצה לובגב םימדה ריחממ ,ךורע ןיעל

לזלזלמ הלילחש ,וילאמ ןבומה תא םיעטנ
"רוביצ ןברק" - לארשימ תחא שפנב ולו
. הייחב תמלשמה -

ותדיחיב תרשמ ל"הצב יברק לייח לכ
וסויג תעב עידומש לייח לכ ,ונוצרמ
. תידיימ הפונמ ,היצביטומ רסוח לע
םיתרשמ ל"הצב יברק לייח לכ לע
,םיתורש ילייח (רשע םינש) 12
םייברקה םילייחה זוחא המ עדוי ינניא
םיפתתשמה תויברקה תודיחיה ללכמ
לובגב הובג ןוכיס תולעב תולועפב
,הבר תוריהזב ךירעמ ינא ,ןופצה
אלב םש םיתרשמה םילייחה ךס תא
םיתרשמה ללכמ םיינש דע זוחאמ רתוי
. ל"הצב

אוה לארשיל הנגה אבצ ,בגא רמאמב)
ההובגה היומסה הלטבאה לעב אבצה
"שמתשמ" םלועב אבצ לכב ,םלועב
(םיתורש ישנא 8 ב קר יברק לייח לכ

אל ל"הצ ילייח לש טלחומה םבור
העיגפ תנכס לכל ,אופיא םיפשחנ
ףשחנ הילא הנכסל רבעמ ,םפוגב
. לארשי תנידמב חרזא לכ

םיפסונ םיטפשמ 3 : רמוא יוה
: "םעה תא תוצחל" םירומא

םיתמ םייברק םילייח המל" (1
תמ קינבו'גה התא רשאכ ןונבלב
".הירקה לש הלהאב

,םיסובוטואב םיתמ םיינעה המל" (2
הנגזמב םיתמ" םירישעה רשאכ
". ו . מ .ב ה לש

םיקוושב םיתמ םיינעה המל" (3
לש ולהאב םיתמ םירישעה רשאכ
". "פוא וק"ה

: חצנמה טפשמל ונעגה אלו

ןונבלב םיתמ םייברק םילייח המל"
,תיאבצ הקהל לש הלהואב תמ התא רשאכ
הריירק תליחתכ צ"לג לש הלהואב וא
תא ןייארת םש ,2 ץורעב הכשמהש
רטועמה לייחה ונב תא וא טרפמל בושמוט
(קרב דוהא ירחא) ל"הצב רתויב
". םיטיזרפ םידרח המל ךל ריבסיש

? ולאכ םיטפשמ םעפ םתעמש

,דבלב תומחלממ עבונ וניא לוכשה
יחכונה ןדיעבו תולחממ םג םרגנ אוה
.םיכרד תונואתמ האצותכ םג
ןיב םיתמ םיכרד תונואתב
תונשב הלפכה ,הנשב שיא 700 ל 600
ונתוא האיבמ הנידמה לש המויק
שיא 30,000 הלעמל לש הדירחמ האצותל
(םויכ ןיסולכואה 'סמל המאתהב)
. לארשי תוכרעמ לכב םיגורההמ רתוי הברה
םיכרד תונואתמ האצותכ םיגורהה עצוממ
סחייל גוהנו םלועב םיהובגהמ אוה
יפואלו םישיבכב תופיפצל הז תא
. ילארשיה גהנה

ןתינש ןיבהל ידכ ןואג תויהל ךירצ אל
םיכרדב לוכשה תא תיחפהל םיבר םיעצמאב
ךסמ 3% קר הז ,הנשל םיגורה 20 ב
ומשר ןכא ,הנורחאה הנשב) יתנשה םיגורהה
,(הזה םוחתב םיוסמ גשיה תויושרה
וניה תובישיה ירוחב אשונ ,ןכ םא עודמ
וליאו הרבחה תא הצוחה ילנידרק אשונ
אוה םיכרד תונואת יגורהב ןוכסח
. שיא ןיינעמ אלש אשונ

ימ תא ןיא םש יכ : הטושפ איה הבושתה
.ךעבענ ,םישאהל

יאוולהש האבה המחלמה יכ עדוי םדא לכ
תמחלמ ,תיזחב היהת אל ,אובת אלו
ןדיעב ,ךכל הנורחאה אמגודה איה ץרפמה
היסולכואה יזכרמ ,חווט יכורא םיליט לש
. םעה לרומ ףא ןומט םהב ,םישיגרה תומוקמה םה
יאולו הלילח - המחלמ התואב תיזחב לייח
המואמב וייח תא ןכסמ וניא ,אובת אלש
.תוחפ הארנכ ,הנידמב חרזא לכ רשאמ רתוי

,איה רומאה לכמ הלועה הנקסמה
קלח תומ רשוקה יוטיבב שמתשמה לכש
,רחאה הקלח ןובשח לע היסולכואהמ
ארקש טלחומ רוב וא ,םיינשמ דחא אוה
"הביס"ה םג יהוזו) םינותע הברה ידמ
,ול תוריהנ ןניא תודבועהו ("בבוסמה" םגו
אטוידהמ תחשומ ,םישיא לדח וא
. דיפל ימוט רוציקב ,רתויב הנותחתה

ךרוצל םיבר םייוטיבב שמתשהל ןתינ
היגוגמד לש הזכ גוסב תיסמה םדא תרדגה
,ומכ יוטיב ,רחאה וקלחב םעה ןמ קלח
.םיאתהל טלחהב לוכי "םדא לע דקור" ,ןוכנ

,ריהצת שיגנ םהילע ,םינותנה םה ולא
. חכוותהל ליחתהל רשפא ןאכמ קר לבא ןאכמ

,הצקוע תא היגוסהמ ונאצוהש רחאל םג
תבוח איהו הלק אל היעב םע ונרתונ
,לטנב הווש האישנל חרזא לכ
הז לע קרו הז לע ,ןינעה זול הז
,תכרפומ וזה הנעטה םג ,חוכיוה
תויחל ןתינ וזכ הנעט םע ךא
. הנינעב םג ביחרנ םויה אובב ילואו