םיבתוכ םימסרופמ

 

'הימכחו הנבי'ל הרזחב
גלש ריאי :תאמ

ינב סויג תייגוסל תיבה רהו הקיתעה ריעה לע רותיווה ןיב רשקה המ
המזויהש הארנ ,קרב דוהא לש תומזוי יתש הלאש ךכל רבעמ ?תובישיה
ינב לש ,היינשה הייגוסב שדוחמ ןויע הקידצמ ,תינידמה ,תחאה
.תובישיה

רקיעב - קרב לש תיחכונה ותינכותבש תוימויקה תונכסל רבעמ
תולובגב חוקיפה תוכמס לעו ןדריה תעקבב הטילשה לע םירותיווה
ריעב תילארשי תונוביר לע רותיווה דמוע - תיניתשלפה הנידמה
םע המחלמ ידכ ךות אלש ,ןוצרמ רותיו הנושארל .תיבה רהבו הקיתעה
הנויגה לכל תושחכתה אוה הזכ רותיו .תונברוחה ינשב ומכ ,הירפמיא
שלחו ןטק םע הכז ללכב התוכזבש וז ,תידוהיה הירוטסיהה לש
תוהז ילמס לע רתוול אלש תושקעתהה :הנש 3,500 לש הירוטסיהל
.םייחה םצע ריחמב וליפא ,םיקהבומ

רתויב םישדוקמה םירתאה לע רתוול םינכומ ,תאז תמועל ,וישנאו קרב
תביש םולח תא הנש 2,000 ךשמב ולמיסש הלא ,תידוהיה הירוטסיהב
תוחנ יאבצה וחוכש ביוא לומ המחלמב "טקש גישהל" ידכ קר ,ןויצ
חטבומ וניא ללכ ותא גשויש "טקשה" םגשו ,לארשי לש הזמ הברהב
לע םידמוע אל וליפא םהש ,םחור השלח ךכ ידכ דע .ךורא חווטל
ןהיניב תותמעתמ תותד יתש םא :תירסומה הניחבהמ תשקבתמה השירדה
.ףתושמ לוהינב ותוא קולחל תוכירצ ןה תוחפה לכל ירה ,תיבה רה לע
הכונח ומכ םיגח ןויצב םעט דוע ןיא ,וללה םירותיווה ןויגה יפל
אל" ידכ ולוכ םעה ןוכיס) םירופ וא (תונווייתהב שקיע קבאמ)
שקעתהל ךרוצ היה ללכב עודמ הלאשה תדמוע השעמל .(ןמהל "תווחתשהל
.לחוימה "טקשה" תבוטל ללובתהל םוקמב תידוחיי תוהז לע

,"עגתשה"ש דחא שיאב קר רבודמ אל :הילשאל ספתיהל ןיא ,תאז םע
אלש ,הז גוסמ םירותיוול ללכ עיגמ היה אל קרב .יבאז םעבחר ירבדכ
לארשיב הטלש אלמלא ,ותינכותב תירוביצ הכימתל יוכיסה לע רבדל
הרקמבש - הימדקאבו תרושקתב ,תוברתב - הבחר הטילא רוד תונש ךשמב
בוטה הרקמבו ,ללכ התוא תניינעמ הניא תידוהיה תוהזה תלאש ערה
,תישעמ תועמשמ אלב ,דבלב ילאוטקלטניאה טביהב התוא תניינעמ איה
רפכ"ב תובלתשהלו "טקש תצק"ל ההימכה לומ תדמועש וזכ אל יאדווב
."ילבולגה

תוביוחמב תיתדה תידוהיה תוביוחמה תא ףילחהל ינויצה ןוצרה
תילארשיה הטילאה לש התומד יפ לע תוחפל ,אופיא לשכ תימואל
תוביוחמה ןויער לע רותיו הנניא תשקבתמה הנקסמה .תיחכונה
בטוקה לומ .תיתדה תוביוחמה תא הדצל ריזחהל ךרוצה אלא ,תימואלה
ןיינעכ תידוהיה ותוהז תא דביאש הז ,םיירוביצה םייחב םויכ טלושה
לכ ןותנ היהיש ידגנ בטוק הווהיש קזח רזגמב ךרוצ שי ,ישממו יח
תא הווהה תולאשב הארי אלו הירוטסיה תונש 3,500 םע גולאידל ולוכ
.לכה תוזח

םהלש יוויסנטניאה הרותה דומילו תובישיה ינבש םויכ ררבתמ דבעידב
הרבחב בושח קלח לש ומויק םצעב - ימואלה ןסוחל םימרות ןכא
ילוקיש וא תורשפ ילב ,שדוקמ ןורקיע איה תידוהיה תוהזה ורובעבש
- רתוי םידרחה ומרתי ןכיה הרירבה םויכ תדמוע םא .תימדת
טקשה תגשה" ןונמיה תא םירמזמ וישארמ קלח םגש אבצל םתופרטצהב
םע ירה - תירוטסיהה תידוהיה תוהזה רמשמ לע הדימעב וא ,"לכה לעמ
ןובשחבש המוד ,תאזה תוהזה תא תינרמשה םתשיפתב תויתייעבה לכ
.הפידע היינשה תורשפאה אקווד ללוכ ימואל

,דעונ המשלש הרטמל שמשי ןכא סויגמ םידרחה רוטפש ידכ ,תאז םע
לש :הזה רוטפל הסכמ תדמעהל הקדצה שי ,ינוטיס רוטפל יעצמאכ אלו
.הנידמה ידי לע תילכלכ םידסבוסמ תויהל וכישמיש ,םיפלא המכ
,תידוהיה תוהזה ןברוח לש ךילהת הליבומ םויכ לארשיב הטילאה
ןברוח טירסת לומ .תונוביר יאנתב םג ירש -פא הזכ ןברוחש ררבתמו
תשקיע תוביוחמ לש ןיערגכ "הימכחו הנבי" תא ,רבעבכ ,דימעהל שי
.ןמזה תוכופהת דגנכ דמועה תידוהיה תוהזל
31.12.00 ךיראתב 'ץראה'ב םסרופ