םיבתוכ םימסרופמ

 

שקבמ אוהש המ לכ הז ,המח החורא
13.11.00 'ץראה' - יניס יתור :תאמ

תיתחתב אצמנ אוה וירבחו ותחפשמ יניעב
סייגתהש רחאמ ,ךודישל לוספ טעמכ ,םלוסה
לכוא ול קפסל לוכי וניא אבצה לבא .ל"הצל
.ץ"גבל תונפל לקוש אוה התעו ,ןירדהמל רשכ
רוכינל ףסונבש ותעדב הלעה אל ,ידרח ריעצ ,'ח
בער תפרח םג לובסל ץלאיי אוה יתרבחה

.בער 'ח בבותסמ יצחו הנשמ רתוי רבכ
.ל"הצב ידרח לייח התאשכ הז הככ
,רשכ אוה םישיגמש לכואה .לוכאל המ ןיא
אוצמל רשפא םשו הפ .ןירדהמל רשכ אל
.ןירדהמל םירשכ הניבג תסורפ וא הנוט תספוק
ךכ אל .הפאמ אל ,םח לישבת אל .והז לבא
ופוג לע םייולת וידמ .אבצב םייחה תא ןיימיד
.תויעבטב קיזחמ אוה יזועה תא לבא ,םונצה
בצק םג ,ללכ ךרדב תינכדע ויפבש הפשה
םשו הפ .וליג ינבל םיאתמ ריהמה רובידה
תצק יוטיב וא תובא יקרפמ טוטיצ זמרמ
קר לבא .טעמ הנוש תאז לכב אוהש יאכרא
עקרה תא םיריגסמ ןקזהו הרוחשה הפיכה
.ולש

.סייגתהל ללכב םא תושק טבלתה אוה
הבישיב דמול וניאש ימ ,אב הנממש הרבחב
אל קר - םעדיובב וא תיבב תבשל" ,וירבדל ,ףידעמ
."םונהיגה ינפל תחא הגרדמ וז .אבצל תכלל
,דומלל ךישמהל אל תיפוס טילחהשכ לבא
יתעדי" ,םגו ,תרשל אלש הקדצה ןיאש ול רורב היה
הז יברק .יברק תוריש השעא ,תרשא ללכב םאש
.הרות דומיל רסוחל טייפ תתל לוכיש והשמ דוע
."טואא-קונב לפונ ,קינבו'ג םתס תויהל
אליממ - ותוא ודיחפה אל םייח תנכסו תיעצבמ תוליעפ
.הלעמלמ לכה
דמלש תידרחה הבישיב .תעמשמהמ ששח אל םג אוה
הליבט ,6:30-ב המכשה .השקונ םוי רדס היה הב
,שדוק ידומיל ,רקוב תחורא ,הליפת ,הווקמב
,ברעב 7 דע םידומיל ,3 דע החונמ ,םיירהצ תחורא
םידומיל בושו ,ברע תחוראל 8 דע הקספה
.תורוא יוביכ היה רבכ העש רובעכ .9:30 דע

העידי אלל 'ח בצייתה ןושאר וצל ןומיזה עיגהשכ
הבישיה ידומיל תא םייסש ירחא םגו ,סייגתיש הרורב
ךישמהל - תויורשפא שולש וינפל ודמע .טבלתהל ךישמה
תבישי - עצמאב והשמ לע רשפתהל וא סייגתהל ,םידומילב
דמלי םא .הנפי אלש ןאל גירח היהיש שח אוה .רדסה
תרותש םושמ ותביבסב וילע וקחצי ,בשח ,רדסה תבישיב
םידומילה ,תאז דבלמ .התוחנ םש תבשחנ קוק ברה
תדחוימ הביח ול ןיא םג .הנשב םילקש 8,000-כ םילוע
.ימואלה-יתדה םרזה לש םייחה תוחרואל
,הלודג הדועס םישוע םלצא תואמצעה םויב" ,לשמל
רבחתמ ימצע תא יתיאר אל .הלואגד אתלחתא וז יכ
."םימשמ אובת הלואגה - םוי לכ ומכ םוי הז ונלצא .הזל
"סרחוב עשידיסח" אל
.המל ריבסהל ול השק ;הצר אל הבישיב םידומיל םג
תוכזב הברה אוה ונמולשו ימולשש" ןימאמ ןיידע אוה
."ךישממ יתייה ,חוכ יל היה םא .םירחא לש םידומילה
הרבחב היה אל םלועמ אוה .דיחפמ ול הארנ אבצה וליאו
םייח תרוצ וזש ךל דיגהל לוכי ינא םויכ"ו ,תינוליח
וחור יניעב לכמ ארונה לבא ."ידרחל דואמ הרזומ
םא המ .תבשה תא ללחל ץלאייש הבשחמה התיה
?וידרל ןיזאיש והשימ םע רדחב היהי
ויהי אלש ימצעל יתחטבה" - יותיפהמ ששח אל אוה
,אבצה לע עדימ הברה ול היה אל לבא - "תוליפנ םוש
הפוקתה התואב .ץעייתהל ימ םע ותביבסב היה אל םגו
אל דוע וז לבא ,ידרחה ל"חנה תמקה לע רבדל ולחה
םהש ול הארנ םויכ ,ךכ וא ךכ .תישממ היצפוא התיה
עשידיסח' שממ אל ,ןמזה תא םיריבעמ ,םיקינבבש"
רמוא התא .ןיליפת םיחינמ אל וליפא םתצקמ .'סרחוב
רשאמ תינוליח הרבחב דרח תויהל ףידע רבכש ךמצעל
."םתא תכלל
םישנאל קוידב תדעוימה הבישי לע עמש טבלתמ ודועב
תרשפאמ איהו ,םיוסמ םרז םע ההוזמ הניא איה .והומכ
,םידומילהמ דואמ הנהנ הליחת .םיטבלתמל שדוק ידומיל
.תאש רתיב םיטבלה ורזח םישדוח המכ ירחא לבא
םנמא אוה - רפס חותפל חוכ ול היה אל רבכ הנשכ ירחא
ןיא") דומלל ילב םג תוריש תייחד גישהל לוכי היה
ףוס ףוס לבא ,("םידומיל לע םירושיא גישהל היעב
.הטלחהה הלפנ
,וידומיל ךשמה לע רושיא איבהל ןמוזש םויב
םג - שולש םש ויה") םוקמב תולייחה תא עיתפה
,"ותומלגתהב עורה ,תולייח םגו תונב
."סייגתהל הצור ינא ,םולש" ,רמאשכ (ךויחב רמוא אוה
,("ותונמוא ותרות" לע רותיו) 55 ספוט לע םתחשכ
.םתוח התא לבא .רוזח-לא תדוקנ וז יכ ,ודער םיידיה"
שקבמ התאו ,יזעול ךיראת ,סויג ךיראת לבקמ התא
ךרדה םשמ ."עדתש ידכ ירבעה ךיראתה המ וקדביש
הדובע תצק ,תיבב רשוכ ינומיא - הרצק התיה םידמל
ךל ורדסיש םירכמו החפשמ ינבמ תועצה תפידהו
.ירירגס היה סויגה םוי .אבצל ךלת אלש קר ,הדובע
.ם"וקבל עסנ ךכ רחאו הווקמב לבט דוע רקובב
םיירהצה תחוראב רבכ .תיבהמ םי'ציוודנס איבהש לזמ
לוכאל ומצעל השרהש המ לכ .תורצב אוהש ןיבה
,םחלו םינופפלמ ,תוינבגע היה יל"הצה חבטמהמ
,ןימשי אל ילוא .ימיטפוא היה ןיידע אוה לבא
סייגל חילצה םיירהצה רחא .רדתסי אוה לבא ,ומצעל בשח
.תוחילש תשוחת תצק ול התיה וליפאו החנמל ןיינמ
תיבהמ םי'ציוודנסה תא רמג אבצב ישילשה םויב
םינוריטה תא דדועל ידכ .תונוריט סיסבל חלשנו
ומיקסא" תא ואידיווב סובוטואה גהנ םהל ןירקה
.ןכרומ שארב הכוראה העיסנה תא רבע 'ח ."ןומיל
,יתבשח ךרדה לכ .הנושארה הבמובה התיה וז"
רבכ לבא '?סייגתהל אל ורמאשכ וקדצ םה ילוא'
."ינוליחה םלועה לש םירקה םימל יתקרזנ .רחואמ היה
ויה םה .ועיתפה אקווד דודגב םינוליחה ה'רבחה
לע הז יתוא ולאשש ןושאר רבד" .ארונ םידמחנ
"?'תעגל רוסא םכלצאש ןוכנ ,דיגת' .תונב
הנושארה םעפה וז התיה - תבשה האב ךכ רחא
,הנבל הצלוחב אל תבשה תא ריבעה 'חש
ןושאר םוי אב זאו ."הצקומ" הזש ,קשנ םע דועו
,ררחתסה 'ח .הקיר ןטב לע םינומיאה ולחהו
ךכ רחא ,האפרמל ותוא וחלש .ףלעתה טעמכ
.תולפשומ םייניעב הלומ בשי אוה .ש"ת תיק"שמל
תובורק ןניאש תונב םע רבדל ליגר וניא אוה
,לכואה תייעב תא הל ריבסה אוה .החפשמ
ובצמ .הזמ אצי אל לכוא לבא ,ותוא הדדוע איה
וריבעי - ןויער פ"מה הגה זאו .רימחה יסיפה
רדסה תובישי ינב - "םישינייב" לש דודגל ותוא
.תויעבה ורתפיי ובו -
עגעגתמ ינאש יתנבהש דע תועש 24 ורבע"
.והשמ אל הז םמצע ןיבו םניב םייתד .םינוליחל
ינפל ןנחתהל ךירצ יתייה אל רבכ םנמא
,תוקד המכל יתא ללפתהל אוביש ינוליח הזיא
."םולכ הנתשה אל לכואה לש עטקב לבא
תייעב םג .ןירדהמל רשכ אל ,רשכ היה אוה
הליפתל ליגר היה 'ח .הרתפנ אל תירחשה
תודוקפ יפ לע .יצחו העש ,עברו העש לש
הז ללכב ,העש יצח םיצקמ תירחשל ,ל"כטמ
תא עדוי אוה ,ולזמל .תסנכה תיבל הצירה
רדסמב דעור דמעשכ .הפ לעב הליפתה לכ
רחא .טקשב התוא למלמל לחה רבכ רקובה
.ןיליפת חינהלו ללפתהל תסנכה תיבל ץר ךכ
תא רורגל ץלאנ אוה .ןמז יד היה אל לבא
אל התא ,ארונ ץחל הז" .רקובה לכ הליפתה
ךרטצת םואתפו רומגת אלש דחפמ התא .עוגר
אלש .ןיליפתה תא ךתא בוחסלו עסמל תאצל
.הרות דומילל ןמז ןיאש הז לע רבדל
םיקתנמו 19-18 ןב םדא לש שפנ םיחקול
."ןצמחמ התוא
.חונמ ול הנתנ אל ןטבה לבא ,תונוריטב ךישמה 'ח
התאו יאבצה חבטמה לע םירטקמ ךביבס םלוכ"
שיש המ תא יל ונת ?םישייבתמ אל םתא' ,רמוא
םיניצקה םע תוחישב ."'ותוא ףורטא ינאו םכל
,רוזעל וחיטבה םה ,בושו בוש ריבסה אוה
וריזחהל ד"גמה טילחה זאו .הרק אל רבד לבא
קרו ,רבדה תועמשמ תא ןיבה אל 'ח .ם"וקבל
,ליפורפה תא ול הדירוה תיאופר הדעווש ירחא
שקיב אוה .יברק תויהל וייוכיס וספאש ןיבה
תולעל ידכ תפסונ תיאופר הדעוול תשגל ול ונתייש
לש ןוניצב בייח אוהש ול ורמא לבא ,ליפורפ
הדעוול בש קינבו'גכ הנש יצח רובעכ .הנש יצח
.ליפורפה תא הרזח תולעהל חילצהו
.חותפ סיסבב ותוא וצביש םייתניב סיט סרוק וליפא
לכוי אוה יכ ,לכואה תייעב רתפית ,בשח אוה ,וישכע
ריעב תונקל ,ןירדהמל הרשכ הדעסמל תכלל
.םעפ ידמ התיבה עוסנל וליפא וא םיכרצמ
תיל"הצה ותרוכשממ .בזכאתה אוה בוש לבא
תוחורא שוכרל ומצעל תושרהל לוכי וניא אוה
.הלכלכ ימד שקבל הנפ ןכלו ,הדעסמב תומח
ישארה יאבצה ברה וליפא .החדנ האכרע לכב
.םינוממה דחא ול רמא ,ונלש חבטמב לכוא
סיסבה ברל ותוא וחלש שקעתהל ךישמהשכ
.ןירדהמל רשכ וניא לכואהש רושיא איבהל
חבטמל ותוא חלש אוה .םותחל בריס ברה
.המיאתמה תמתוחה םע םירצומ שפחל
שדוקל סנכנ התא .םיחבטה םע יתבר תוקד 20"
ךלוה התאש םיחוטב םהו םהלש םישדוקה
תוקיר טעמכ םיידיב אצי 'ח ."םהילע ןנולתהל
.לביק אל םח לכוא .הזיראב םירצומ המכ טעמל -
ביוחמ ,ל"כטמ תודוקפ יפ לע ,אבצהש ול עדונ
,םינוחמצ םילייחל הלכלכ ימד וא ןוזמ קפסל
דדייתה אוהש ןיצק תרזעב .םיארק ףאו םינועבט
.ל"הצ לש תוליבקה ביצנל הנפ אוה ומע
ל"הצ תבוח ,בתכ ,ל"הצב הבוח תורישל יתארקנ
וא - לוכאל הווצמ ינאש ןוזמה תא קפסל
הבושתה .הלכלכ ימד תועצמאב וא סיסבב
,הדיחא אבצב תורשכה תכרעמ .תילילש התיה
לש תודחוימה ויתושירד תא קפסל רשפא יאו
רצב .ליעוה אל ורוערע םג .ול ונע ,לייח לכ
טלחוה הדוגאב .חרזאה תויוכזל הדוגאל הנפ ול
רוביצה םאש הבשחמ ךותמ ותרזעל סייגתהל
,םידרח סויג דדועל םיצור ןכא תונוטלשהו
תיינפ לבא .םהיכרצ תא קפסל לדתשהל ךירצ
,הנעמל התכז אל ל"הצ תונוטלשל הדוגאה
עיגהל הצור ינא" .ץ"גבל רותעל לקוש 'חו
םידרחל תוחותפ ויהי תויורשפאה לכש בצמל
.סיט סרוק וליפא ,סייגתהל םיטילחמה
ידרח םג תויהל רשפאש וניבי םישנאש יל בושח
;סיסב לכב הווקמ ונביש שקבמ יניא .לייח םגו
הליפת תעש ,ןירדהמל רשכ לכוא ונתיש קר
רשאכש ךכ ,הרות רועיש תעש ילואו רקובב
םג לבא אבצב םנמא ונחנאש דיגנו התיבה אובנ
,הווקת שי ילואש החפשמב ודיגי ,םידמול
."ונילע תוכבל ךירצ אל ילוא
רבעשל וירבח םע שגפנ אוה רשאכ ,םעפ ידמ
אוהו וכרד תקדצב ונוחטיב רערעתמ ,הבישיהמ
התפכנש תודידבה לש דבכה הלוע תא שח
ןושאר רבדו אבצב התאש םיעמוש םה" .וילע
,רמוא התאו '?תורוחב ביכשמ התא' ,םילאוש
?תעגנ אל ?תמאב המ' םירמוא םהו '?ךל הארנ'
םהש הז .'דמעמ קיזחמ התאש דובכה לכ
,התאו .רדסב םה ,ליעמו עבוכ םע םיכלוה
הברה התאש ףא ,לוספ ,םידמ םע ךלוהש
הז םתוא ןיינעמש המ לכ .םהמ ידרח רתוי
בשחנ התא .םיכודישה תארקל םהלש םשה
םגו דמול אל םג - םייקש ךומנ יכה דמעמב
הז ילוא ,ךמצעל רמוא התא זאו .אבצב תרשמ
לבא .םייחה לכל טקפד הז יכ ,ידמ הובג ריחמ
תנמאהש והשמ תישעש ךמצעל רמוא התא זא
."ךשמהל תוחוכ רגואו וב
אוהש תינוליחה הרבחב םג שח אוה רוכינה תא
הפשב םירבדמ וא םיללקמ םילייחשכ .הב ףקומ
תונבה תא .וקיספיש שקבמ אוה ,תלכלכולמ
תורבדמ ןה םימעפל - ללכ ןיבמ אל אוה
םעפ ."ןתוא םיזבמ שממש םיינימ םייוניכ"ב
לכוי אל אוה לבא ,הדיחיהמ ה'רבחה םע םלטצה
הזו תורוחב םש שי .התיבה תונומתה תא תחקל
באפל אובל ותוא וענכיש דחא ברע .עונצ אל
םא" .הנורחאהו הנושארה םעפה וז התיה -
שי תינוליחה הרבחלש ונתוא ענכשל םיצור
,השירחמו תילעוג הקיסומ .ךרדה אל וז ,תוברת
הז המ - הזה ךשוחהו ,םיאיקמש דע הייתש
"?תויהל ךירצ
.תיברק הדיחיל רוזחל אוה עגרכ ולש םולחה
אוה .םיניצק סרוק ילוא ,םיכ"מ סרוק ילוא
ונתיש קר .ךירצ םא עבק תנש םותחל ןכומ וליפא
.המח החורא ול

11.13.00 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ