םיבתוכ םימסרופמ

 

תונלבוסו םדב ןויווש
לט יבצ תאמ

תא ץיבוביל הילא 'פורפ הנגמ (27.4 "ץראה") "רייארפ אל ,ןברוק" ורמאמב
יאמ" :השקמ אוהו ,"םדא ייח תוליזב תועוגנ ןהש" לט תדעו ח"וד תוצלמה
ירגוב לש םמדמ יפט קמוס תובישיה ידימלת לש םמדש הדעווה ירבח וזח
"?דמולהו דבועה רעונה תעונת

םהמו ,ורבח םדמ רתוי קומס ינולפ לש ומדש רובס וניא הדעווה ירבחמ שיא
תורשפא לכ ןיא תיכרע הניחבמש ,רמאנ ףא ח"ודב .שרופמב תאז ונייצ ףאש
ןכ םא המ .תובישיה ינב לש םתוריש ןיינעב תודגונמה תודמעה ינפ לע רשגל
,תילאמש ףאו תיתד אל היצטניירוא ילעב םהבו ,הדעווה ירבח לכ תא עינה
,ןולשיכל שארמ ןודנ ידיימ ינורקע ןורתפש ךכב הרכהה ?ח"ודה לע םותחל
ביני ופוסבש ,חווט ךורא יתרבח ךילהת ידיל איבהל אוה דיחיה יוכיסהו
.הלכלכהו ןוחטיבה לועב האישנב ידרחה רזגמה לש םיוסמ ףותיש

:תוחנהו תודבוע המכ לע הנעשנ וז הרכה
שוחנ ידרחה רזגמהש הדעווה ירבח לכ וענכתשה תובישי ישאר םע םתשיגפמ
.אהי רשא ריחמה אהי ,ל"הצב אוהש תוריש לכל דגנתהל ותעדב

שוחנ אוה םא ,דיחי םדא לע וליפא יאבצ תוריש תופכל תורשפא לכ ןיא
.םלש רוביצ לע ןכש לכ ,ותונברס ריחמ תא םלשל ותעדב

ןיינע לכ אבצל ןיאש ,הדעוול ורמא יחכונה א"כא שארו רבעשל א"כא ישאר
לש ,ריכב ןיצק יפמ ,יטסלפ רואית איבא עודמ םיגדהל ידכ .יופכ תורישב
םתוא שבול בוטה הרקמבו ,םידמ לבקמ רוחבה :וחרוכ לעב ידרח רוחב "סויג"
רפס איצומ אוה .ושאר לע הרוחשה ותעבגמ תא ריאשמ לבא ,וידגב יבג לע
התואב בשוי אוה םשו ,רצעמל סנכומ אוה .רבד םעוט וניאו ,וב ארוקו
יתלבכ ושפנל חלושמ אוה תרחמל .רבד םעוט וניאו ,רפס ותוא םעו תעבגמ
.תורישל םיאתמ

ויכרע םג םהש ,םהיכרעו םבל תייטנ רחא תכלל הדעווה ירבח בורל היה לק
,תובישיה ינב לש תוריש תייחד לכ לע ץילמהל אלו ,ץיבוביל 'פורפ לש
זא ונל היה .אבצל םהמ דחא לייח וליפא איבמ היה אל רבדהש רורב רשאכ
ירבח לכ לבא .תובטה ינימ לכ םהמ לולשלו םיטמתשמכ םתוא עיקוהל קופיסה
קימעי לבא ,ביני אל אוה ןוחטיב תוריש .ללכ ןורתפ הז ןיאש ורבס הדעווה
.םעב םיעסשה תא

יפכ) ללכ תינוחטיב היעב הניא תובישיה ינב סויג תייעבש הרכה ךותמ
איה םג םתונברסש הרכה ךותמו ,תירסומ-תילכלכ-תיתרבח היעב אלא (ראוביש
ןורתפל ןיינע הניא הקומע תיתרבח היעבש החנה ךותמו ,תינורקעו תיכרע
םאש ,ךורא חווטל ינויסינ יתרבח ךילהת לע הדעווה הצילמה - יופכ ידיימ
.לועב האישנ לש םיוסמ ףותישל ופוסב איבי ,הפי הלעי
ארוק וניא ל"הצש הדבועה ןמ חכומ הז רבד - ללכ תינוחטיב הניא היעבהש
ןוחטיב תוריש קוחש יפ לע ףא הלעמו 22 ליגמ ץראל ועיגהש םילוע תורישל
.םהילע לח

אוהו - ינשה םעטה .ץראב םתורעתה תא םילועה לע לקהל - תרהצומה הביסה
המצע איהש ,תמדוקה הטילקה תרשמ יתעמש .ביצקת רסוח - יתימא םג הארנכ
המ םושמ ל"הצ .התחדנ התיינפו - סייגתהל ושקיבש םילוע םשב ל"הצל התנפ
תורישב םיבייחה םילועה רפסמ רבדב ןותנה תא הדעוול קפסל ןוכנל האר אל
חינהל ןתינ ,הצרא ועיגהש םילועה רפסמ תעידי ךותמ לבא ,וארקנ אלש
ןיאש ל"הצ הנהו .החדנ םתורישש תובישיה ינב רפסמ לע הברהב הלוע םרפסמש
סייגל ןכומ ,םיתרשמה לע לטנה תא לקהל ךכבו ,הלא םילוע סייגל ביצקת ול
,תעדל תאזו .תודחוימ תורגסמ - ונינפל רהצוה ךכ - םהל קפסלו םידרח
זא יכ ול םידלי ינש םאו ,העברא יפ ל"הצל הלוע דחא דלי ולו יושנ לייח
.םידליל תובא םלוככ םבור ,הלעמו 22 ליגמ םידרחה .קוור לייחמ ,השיש יפ
םוקמב םינברסו דואמ םירקי םיטעמ םילייח סייגל ןכומ ל"הצש ,רמוא הווה
- ונרמא רשא אוה .תרשל םיששה ,הברהב לודג םילייח רפסמ הז ףסכב סייגיש
.תירסומ-תילכלכ-תיתרבח אלא תינוחטיב הניא היעבה

םהבש הוושה דצה .ךכל םיבר םימעט !?םתדמעב תובישיה ישאר םישוחנ עודמ
סחייתהל ךילע םהילע קלוח התא םא םגו םהימעטבו םתנומאב םיקבד םהש
רמולכ ,הירפ תאו תונויצה תא תיגולואידיא םיללושה שי .שאר דבוכב םהילא
תוכזש םבל לכב ונימאה לבא ,ל"הצ ילייח תא וריקוהש שיו .האבצו הנידמה
ריעצה תפישחמ םיששוח םלוכו .הנידמהו ל"הצ תא הליצמה איה קר הרותה
.הנומאו תבש תרימש ,ןושלה תרימש ,תועינצ ירדג וב ןיאש םלועל
,םידרחה ילב םג ,םויכ .תונלבסב םדקתהל שי וילאש לאידיא אוה ןויוושה
,םיברע ,םילוע) םיסייגתמ םניא סויגה יבייחמ 50%-ל בורק .ןויווש ןיא
הדונמ ,סייגתמ תאז לכבש הבישי ןב .('דכו םינמא ,םיאטרופס ,םישנ
אישנה בתכ ךכו .וייח חרואל תוכזה רזגמ לכל תיטרקומד הרבחב .ותחפשממ
דחאמ םרוג איה תונלבוסה ...תונלבוס לע ססובמ יטרקומד רטשמ" :קרב ןרהא
ינב לש םתוריש תייחד תא ותעשב ץ"גב קמינ ךכב ."םיפתושמ םייח רשפאמה
טפשמה תיב רבס םימיל ,םנמא .ןוחטיבה רש לש ותעד לוקיש יפ לע תובישיה
רשל רוסמ ןיינעה ובש לובגה תא רבע תורישה ייוחד רפסמ יכ ןוילעה
לש הנושאר הנשמ לבא ,ןיינעה לע התעד תא תתל תסנכה לעו ןוחטיבה
.המוקממ הזז אל תיטסילרולפה הרבחב תונלבוסה

לט תדעו שאר היה בתוכה
02.05.01 ץראהב םסרפתה