םיבתוכ םימסרופמ

 

?הנשב םייעובש אל עודמ
גרבנטור ינוי :תאמ

בדנתהלו םייעובש תכלל היעב םהל שי םא תובישיה ינב בור תא לאשנ םא
ינחוטב ,םימוד םינוגרא וא 'םיחאל די' 'ןויצמ רזע' 'הרש די'כ ןוגראב
כ"כ םידרחה םידגנתמ עודמ הלאשה הפיא תלאשנ .וחמשי וליפא םבורש
םייעובש בדנתהל תובישיה ינב לכ תא בייחיש לט קוחב עצומה ףיעסל
תובישיה ינבמ םיבר ךכמ הרתי .םייתנשה השפוחה ימי ךלהמב הנשב
תא "דסמל" היעבה המ ןכ םאו םינוש דסח ינוגראב םיבדנתמ ןכא
.תמייק יכה ואלבש תובדנתהה

דומיל יכ איה הנתיאה וניתפקשה ,הקומעו תינורקע איה היעבה ,ןכבו
הרות דומל לש הז הבוח תורשל ,הנידמלו המואל תורשה אוה הרותה
םג ,28 ליגב הלכ עצוממבו 14 ליגמ לחה תובישיה ינב םיסייוגמ
םידימתמה םמועלו ,הבישיב תואלמ םינש 6 םידמול ללכ ךרדב םירצקמה
בטימ תא הז תורשל םישידקמו םהייח תילכתל הרותה דומל תא םיכפוה
.םהיתונש

םישרוד ,הנידמל המורתכ םייעובש לש ולו תורשל השירדה תא לבקנ םא
דומיל רמולכ ,המואמ םימרות ונניא הנשה לכ יכ תודוהל םצעב ונתאמ
,ונתנומאל טלחומ דוגינ איה וז הרכהו ,לארשי םעל המורת וניא הרותה
.תודלי ליגמ ונידליב םישירשמ ונא ותוא ךוניחלו

אמש ששח תווהמ םקלחו תויטסגול םקלחש תופסונ תוביס ןנשיש ןבומכ
...םייעובשל רבעמ הברה םהש םירחא םירבדל דיתעב לצונת וז הצרפ
.,ידרחה רוביצה לש 'ומולש' ישרודמ םיבר םיצורש ומכ

לכ הרותה דומילב הנידמל םימרות תובישיה ינב :רוכזל שי רקיעה לבא
םייעובש לש תורשל םסייגל האירקה .םינש שולשל רבעמ הברהו הנשה
...םילגר ליחב תורשל םייעובשל ןוירשה ליח תא סייגל האירקל הליבקמ