הילאוטקאל טבמ


םילשוריב רימ תבישיב רקיב דיפל ימוט כ"ח

הנדה תסנכה תדעו ירבחמ ם"יכח 3 ועיגה רקובב םויה
ם"יכחה תשולש ,םילשוריב רימ תבישיב רויסל "לט קוח"ב
הרותה תודהימ ץיבר כ"ח הדובעהמ ץכ כ"ח הדעוה ר"וי ויה
.רויסה ךלהמב ושארל הפיכ שבח דיפל ,יוניש ר"וי דיפל כ"חו
יונפ מ"ס לכ םישדוג רשא םיורחבה יפלאמ ומשרתה ם"יכחה
.הבישיה תומלואב

רשא םידימלתה יפלא תא תוארל ול באוכ יכ דיפל רמא ותאצב
עוצקמ דמול וניא םהמ שיאשו ,ינוליחה רוביצה י"ע םינמוממ
.ותחפשמ תא סנרפל ול רוזעיש

ושארל הפיכ שובחל דיפל לש ותונוכנ תא םיכירעמ ונא ,תישאר
.אצמנ אוה וב םוקמל ילמינימ דובכ ימעטמ ולו

ינלומעת ונתוא םיטיעלמ םויה דע ,תוחתפתהל בל ומיש ,תינש
ןליא רחש תמגודכ םידרח תוצמשה יניינעל םיבתכהו יוניש
אל וליפא םה ירה" ,יביטקיפ אוה תובישיב דומילה יכ ,ץראהמ
רימ תבישיב דיפל רקבמ הנהו .ברעהו םכשה םינעוט "םידמול
.המוצע הדמתהב םידמול םידימלת יפלא ויניע ומב האורו
...תויביטקיפ םה תובישיה ירה ?םיעותעת הזחמ הז ןיאה

םידרחה תא םינמממ םינוליחה ןיא יכ דיפל הארי דחא םוי ילוא
קרפל הנפי םינותנו םירפסמב חכווהל ןיינועמש ימ


 

םיחרוא רפס I הבוגת חלש I (םורופ) ןויד תמב I הילאוטקאל טבמ I רקסב ףתתשה
תיבה ףד I החצנה רתא I םיבתוכ םימסרופמ I לט תדעו